Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Ruszamy z nadzorem przebudowy trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk

24 listopada, 2021

Spółki ECM Group oraz PKP PLK podpisały w dniu 24 listopada 2021 r. umowę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego – opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Kilka słów o projekcie

Linia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie, funkcjonującego pod nazwą „Rail Baltica”, zakładającego utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy projekt UE, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm.

Ponadto linia E75 została objęta Europejską Umową o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC).

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk i poprawi się przepustowości linii co wpłynie na zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Na przystankach i stacjach będą działały systemy statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników.

Inwestycja korzystnie wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko oraz na zapewnienie interoperacyjności kolei.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Cele projektu

 • podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich do prędkości 160 km/h i towarowych do 120 km/h oraz zwiększenie nacisku osi do 221 kN/oś
 • likwidacja „wąskich gardeł” infrastruktury, tj. ograniczeń długości pociągów i dopuszczalnego nacisku na oś
 • poprawa bezpieczeństwa m.in. poprzez zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym oraz budowę wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane przejazdy w poziomie szyn
 • skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości linii oraz bezpieczeństwa na odcinku Warszawa – Trakiszki (granica z Litwą)

Zakres rzeczowy

 • przebudowa stacji kolejowych
 • przebudowa mostów kolejowych i budowa wiaduktów kolejowych
 • przebudowa peronów
 • ujednolicenie wysokości peronów osobowych
 • dostosowanie długości i szerokości peronów do zgodności z wymogami interoperacyjności 
 • dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • wyposażenie w elementy małej architektury oraz urządzeń informacji podróżnych
 • przebudowa układów torowych stacji oraz nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem
 • modernizacja i budowa sieci trakcyjnej, układów zasilania, elektroenergetyki nietrakcyjnej
 • likwidacja przejazdów w poziomie szyn
 • budowa nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • budowa Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Ełku z instalacją systemu ETCS poziom 2
 • przebudowa urządzeń srk i blokad stacyjnych i liniowych z dostosowaniem do zasad UE dot. interoperacyjności UE
 • przebudowa i budowa nowych systemów telekomunikacyjnych, łączności przewodowej i radiowej oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych
 • zastosowanie nowoczesnych systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT)