Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa na nadzór S-61 Ostrów Mazowiecki – Szczuczyn podpisana

1 lipca, 2020

1.07.2020 r. została zawarta kolejna umowa z GDDKiA. W ramach przedmiotowej umowy ECM Group Polska S.A. pełnić będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzać kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecki – Szczuczyn, odc. węzeł Łomża Pd. (z węzłem) – węzeł Łomża Zach. (bez węzła).

Usługa nadzoru obejmuje pełnienie przez konsultanta obowiązków zgodnie z umową, w oparciu o OWK i SWK, w szczególności: wzajemnej zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów, zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia ostatecznego świadectwa płatności, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA, wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta projektów dla POIiŚ, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu, wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu, sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania projektu, wynikłymi w trakcie realizacji kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących kontraktów oraz ścisłą współpracę z zespołami konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych.