Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę o doradztwo na wybudowanie ratusza Mokotowa w PPP

15 września, 2014

Dnia 15 września 2014 r. Aleksander Dżoga prezes zarządu ECM Group Polska S.A oraz Leszek Drogosz dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy w obecności zastępcy burmistrza Mokotowa Krzysztofa Skolimowskiego podpisali umowę na „kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia budowy siedziby Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Nowa siedziba mokotowskiego Ratusza planowana jest na wolnej, niezabudowanej działce przy ul. Puławskiej,  w sąsiedztwie Wodnego Parku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka i obiektów sportowych KS Warszawianka.

Podstawowe cele przedsięwzięcia to:

  1. usprawnienie funkcjonowania administracji i ułatwienie realizacji potrzeb lokalnej społeczności poprzez ułatwienie dostępu, podniesienie komfortu pracy i obsługi mieszkańców,
  2. wybudowanie Ratusza dla Mokotowa oraz racjonalne wykorzystanie potencjału nieruchomości po dotychczasowych jednostkach urzędu mokotowskiego do dostarczenia pożytków, w szczególności – obniżających opłaty za dostępność z tytułu umowy o PPP,
  3. kompleksowe docelowe zagospodarowanie przestrzenne terenu inwestycyjnego przewidzianego dla Ratusza oraz nieruchomości wskazanych do wykorzystania w przedsięwzięciu, z zapewnieniem ładu przestrzennego, elastycznej funkcjonalności użytkowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania terenu, z podkreśleniem walorów przyrodniczych i kulturowych jego lokalizacji.

Nowa inwestycja spełnić będzie w szczególności wymagania odnośnie: potrzebnych powierzchni, rodzaju i ilości pomieszczeń, infrastruktury technicznej (w tym dogodnego dostępu i obsługi komunikacyjnej),- efektywności energetycznej (dającej obniżenie kosztów eksploatacji) oraz regulacji prawnych.

Zamawiający oczekuje doradztwa doświadczonych specjalistów, ekspertów technicznych, projektantów, finansistów, ekonomistów i prawników, którzy: zaproponują optymalne rozwiązanie – łączące wybór modelu współpracy strony publicznej i prywatnej (zakresu zaangażowania partnera prywatnego), z wariantem inwestycji oczekiwanej od partnera prywatnego, odniesionym do możliwości racjonalnego wykorzystania nieruchomości miejskich proponowanych przez zamawiającego do objęcia przedsięwzięciem; dokumentacji postępowania na wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pomogą dobrać zapisy najlepiej chroniące interesy prawne i ekonomiczne strony publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu zainteresowania przystąpieniem do przedsięwzięcia przez partnerów prywatnych; przeprowadzą we współpracy z Zamawiającym całą procedurę wyboru partnera prywatnego, gwarantując realizację założonych celów dla doradztwa i przedsięwzięcia.

Harmonogram prac oczekiwanych od doradcy zakłada w pierwszym etapie wykonanie wielokryterialnych analiz, w wyniku których doradca przedstawi zamawiającemu rekomendowane rozwiązanie przedsięwzięcia i zostaną uzgodnione z zamawiającym sprecyzowania warunków brzegowych PPP. Następnie oczekiwane jest od doradcy przygotowanie pełnej dokumentacji do ogłoszenia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – planowane na ostatni kwartał 2014  r. Na przeprowadzenie, przy wsparciu doradcy, procedury wyboru (dialogu konkurencyjnego z zainteresowanymi przedsięwzięciem PPP) m.st. Warszawa zarezerwowało ok. 12 miesięcy od ogłoszenia. Zakłada się, że do listopada 2015 r. zostanie wyłoniony partner prywatny, z którym zostanie zawarta umowa i nastąpi wdrożenie inwestycji.

Więcej informacji na temat inwestycji znajdziecie na: http://www.um.warszawa.pl/