Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

ECMG GmbH nadzorować będzie drogę ekspresową S-51

4 listopada, 2014

4 listopada 2014 roku w Olsztynie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. 

W ramach usługi konsorcjum firm: ECMG GmbH oraz SGS Polska zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego. Natomiast, jako Konsultant będzie wykonywać czynności przypisane Inżynierowi.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 51 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Olsztyn-Olsztynek od km m 96+467,80 do km 109+815,36 wraz z budową dróg serwisowych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Początek rozbudowy drogi znajduje się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w m. Tomaszkowo, koniec trasy znajduje się w m. Ameryka na styku z obwodnicą Olsztynka. W celu zachowania powiązań przyległego terenu, przewidziano budowę równolegle biegnącej drogi zbiorczej o nawierzchni bitumicznej powiązanej z istniejącymi drogami powiatowymi, gminnymi oraz poszczególnymi miejscowościami: Dorotowo, Stawiguda, Miodówko, Gryźliny, Ameryka.
Opisywana droga zbiorcza jest podłączona do dwóch węzłów drogowych: węzeł „Stawiguda” w km 101+620,08 oraz węzeł „Gryźliny” w km 107+306,50 umożliwiających wjazd na projektowaną drogę ekspresową we wszystkich relacjach.