Wybierz język

Umowa na nadzór S-61 Ostrów Mazowiecki – Szczuczyn podpisana

W dniu 01.07.2020 r. została zawarta kolejna umowa z GDDKiA. W ramach przedmiotowej umowy ECM Group Polska S.A. pełnić będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzać kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecki - Szczuczyn, odc. węzeł Łomża Pd. (z węzłem) - węzeł Łomża Zach. (bez węzła).

Usługa nadzoru obejmuje pełnienie przez konsultanta obowiązków zgodnie z umową, w oparciu o OWK i SWK, w szczególności: wzajemnej zgodności, weryfikację wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów, zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia ostatecznego świadectwa płatności, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA, wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta projektów dla POIiŚ, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu, wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko, wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu, sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania projektu, wynikłymi w trakcie realizacji kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących kontraktów oraz ścisłą współpracę z zespołami konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser