Wybierz język

Jesteśmy Inwestorem Zastępczym projektu Fundacji Ewy Błaszczyk "AKOGO?"

Spółka ECM Group Polska zawarła dnia 26 maja 2019 r. umowę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. „BUDOWA SPECJALISTYCZNEJ KLINIKI CENTRUM POMOCY I REHABILITACJI „BUDZIK” DLA DOROSŁYCH”.

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie w imieniu Inwestora Zastępczego i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonywania Zadania.


W ramach przedmiotu zamówienia jesteśmy zobowiązani m.in. do:weryfikacji i sprawdzenia dokumentacji projektowej i dokonanie jej odbioru; przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji; pełnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych; zarządzania inwestycją, rozliczenia końcowego; pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi.

Więcej na temat Fundacji: www.akogo.pl/pl

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser