Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania oraz ochrony przez nas Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje w przypadku każdej witryny ECM Group Polska S.A. dalej „ECM”, gdzie Polityka Prywatności pojawia się w stopce oraz w przypadku każdej aplikacji, usługi lub narzędzia ECM (łącznie „usługi”), do których niniejsza Polityka Prywatności się odnosi, niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz do nich dostęp lub ich używasz, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

Korzystając z naszych usług, aplikacji, akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i wyrażasz zgodę lub przyjmujesz do wiadomości, że zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy oraz chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie przekażesz nam informacji, których wymagamy, możemy nie być w stanie zapewnić wszystkich naszych Usług.

Co obejmuje Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które są zbierane w trakcie wizyty na naszej witrynie internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje w stosunku do witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: ECM GROUP Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „my”).

Kontakt do nas: ECM Group Polska S.A., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1 lub office@ecmg.pl.

Dane osobowe

„Dane osobowe” to informacje, które mogą być powiązane z konkretną osobą lub mogą służyć do identyfikacji konkretnej osoby, czy to dzięki tym danym, czy też innym informacjom, którymi dysponujemy lub możemy mieć do nich dostęp.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekazałeś będą traktowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz poufności.

Zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy oraz przechowujemy dane osobowe pozyskane od Ciebie oraz z innych urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) których możesz używać, podczas gdy: korzystasz z naszych usług, przekazujesz nam informacje na formularzu internetowym, rozwiązujesz spór lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi usługami.

Dane osobowe, które gromadzimy zawierają:

 • dane osobowe, które nam przekazujesz, kiedy korzystasz z naszych usług lub przekazujesz nam informacje w inny dowolny sposób,
 • informacje takie jak e-mail, imię nazwisko, numer telefonu,
 • inne treści, które generujesz,
 • informacje finansowe (takie jak numer rachunku bankowego, Twoje imię i nazwisko, adresy, numery telefonów) pozyskane w związku z transakcją,
 • możesz również przekazywać nam inne informacje, aktualizować je lub dodawać nowe, gdy z nami korespondujesz w związku z naszymi usługami.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych Usług lub nam je przekazujesz.

Dodatkowo, gromadzimy informacje o Twoich interakcjach z naszymi usługami oraz o Twojej komunikacji z nami. Są to informacje które uzyskujemy z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) kiedy korzystasz z naszych usług, przekazujesz nam informacje, aktualizujesz lub dodajesz informacje, lub w rozwiązywaniu sporów, lub w inny sposób korespondujesz z nami w związku z naszymi usługami. Te informacje obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres, rachunek bankowy, e-mail, informacje o komputerze oraz połączeniu, takie jak statystyki wyświetleń strony, ruchu do i ze stron, adres URL, dane reklamowe, Twój adres IP, Twoją historię przeglądania oraz Twoje informacje z dziennika witryny.

Dane osobowe, które gromadzimy używając plików cookies, sygnałów nawigacyjnych (web beacons) oraz podobnych technologii

Korzystamy z plików cookies, unikalnych identyfikatorów oraz podobnych technologii w celu gromadzenia informacji o witrynach które przeglądasz.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przede wszystkim, przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. Przetwarzamy dane w celu umożliwienia Ci skorzystania z usług oferowanych w ramach ECM oraz w celu kontaktowania się z Tobą w związku ze świadczonymi usługami.

Jeżeli będą tego od nas wymagać przepisy prawa – będziemy przetwarzać Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konieczność prowadzenia analiz i statystyk, które pozwolą nam z jednej strony ulepszyć funkcjonalności serwisu, a z drugiej – zapewnić jego efektywność.

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby przekazywać Ci informacje o nowościach, będziemy to robić na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego.

Możemy także przetwarzać Twoje dane, aby prowadzić postępowania w sprawach Twoich skarg lub reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie także przetwarzanie Twoich danych w celu wykrywania oszustw i nadużyć oraz prowadzenia działań o charakterze zapobiegawczym i zapewniającym bezpieczeństwo ruchu w serwisie.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla naszych operacji. Dodatkowo, możemy przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu przestrzegania przepisów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, pobierania należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniu, wyegzekwowaniu naszej Umowy oraz podjęcia innych działań dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące prawo krajowe. Po tym, jak już nie będziemy musieli przechowywać Twoich danych osobowych, usuniemy je w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych.

Jeżeli zauważysz, że przechowujemy nieprecyzyjne dane dotyczące Ciebie, możesz zwrócić się do Nas z prośbą o ich sprostowanie. Taka prośba musi być skierowana do nas w formie pisemnej lub przesłana drogą mailową.

Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z przysługujących Ci praw: dostępu do Twoich danych, możliwości ich poprawienia, usunięcia a także ograniczenia ich przetwarzania.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w przypadku kiedy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Ty – ze względu na swoją szczególną sytuację – już się na to nie zgadzasz.

Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Oznacza to, że masz prawo otrzymania od nas Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Jeżeli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawsze będziesz mógł ją wycofać (w równie łatwy sposób jak ją wyraziłeś). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Twoje dane przekazujemy innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne dla świadczenia usługi lub wynika z przepisów bądź jest uzasadnione potrzebami działalności operacyjnej (np. hosting). Oznacza to, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • (współ)pracownikom naszym i innych spółek z grupy kapitałowej,
 • naszym klientom,
 • firmie kurierskiej,
 • bankom i podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
 • innym naszym podwykonawcom, jeśli zlecimy im czynności wymagające przetwarzania Twoich danych (takie podmioty będą działały wyłącznie na podstawie łączącej nas umowy),
 • uprawnionym organom, jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Przekazujemy dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Twoje dane mogą być przekazane usługodawcy spoza EOG jedynie w celu realizacji łączącej nas umowy.

Czasami zdarza się, że nasi dostawcy usług bieżących, (niezbędnych dla naszej działalności operacyjnej i technologicznej) takich jak np. obsługa serwerów, hosting, platforma do zarządzania projektami, software, itp. są zlokalizowani poza EOG i im również przekazujemy Twoje dane.

Wszystkie transfery danych poza EOG dokonywane są w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skargi dotyczące przetwarzania danych za pośrednictwem witryny internetowej

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, proszę nie zwlekaj i zwróć nam uwagę korzystając z poniższych danych kontaktowych: office@ecmg.pl

Gromadzenie oraz wykorzystanie danych technicznych (specyfikacji)

Możemy automatycznie gromadzić dane, niebędące danymi osobowymi takie jak rodzaj przeglądarki internetowej z której korzystasz albo strona internetowa za pośrednictwem której łączysz się z naszą stroną. Nie możesz być zidentyfikowany dzięki tym informacjom i są one wykorzystywane wyłącznie w celu efektywnego świadczenia usług na niniejszej witrynie internetowej.

Bezpieczeństwo

Chronimy Twoje dane osobowe korzystając z technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zredukowania ryzyka utraty, niewłaściwego użycia, nieupoważnionego dostępu, ujawnienia lub zmiany. Niektóre z zabezpieczeń z których korzystamy to zapory ogniowe (firewalls) i szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do naszych centrów danych oraz kontrola autoryzacji dostępu do informacji. Jeżeli uważasz, że Twoje konto uległo nadużyciom, proszę skontaktuj się z nami.

Zmiany do Polityki Prywatności

Od czasu do czasu, możemy dokonywać zmian Polityki Prywatności. Jeżeli wprowadzimy jakiejkolwiek istotne zmiany Polityki Prywatności oraz sposobu, w który wykorzystujemy Twoje dane osobowe, umieścimy te zmiany na tej stronie i dołożymy należytej staranności aby powiadomić Cię o jakichkolwiek znaczących zmianach. Proszę sprawdzaj naszą Politykę Prywatności na bieżąco.