Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

mpwik

aktualności

Umowa z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na modernizację sieci kanalizacyjnej podpisana

11 sierpnia, 2016

Dnia 11 sierpnia 2016 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanym przez: Dariusza Podmanickiego – Dyrektora Pionu Zakupów i Logistyki, Arkadiusza Małeckiego – Dyrektora Pionu Rozwoju a spółką ECM Group Polska w imieniu Aleksandra Dżogi – Prezesa Zarządu reprezentowaną przez Piotra Rasza – Członka Zarządu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi Zadanie VI.1.9 – Inżynier dla zadania: Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego o łącznej długości ok. 10 km i obejmuje nadzór oraz zarządzanie robotami budowlanymi, w oparciu o Szczegółowe Warunki Kontraktowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, dla którego Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

mpwik