Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Umowa z Gminą Miasta Gdyni podpisana

8 kwietnia, 2014

Dnia 8 kwietnia 2014 r.  została zawarta umowa pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka z upoważnienia którego działają: Wiceprezydent Miasta Gdyni – Marek Stępa i Naczelnik Wydziału Inwestycji – Teresa Horiszna a Spółką ECM GROUP Polska reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę z upoważnienia którego, działa Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów – Rafał Kubacki.

Przedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji dla inwestycji Przebudowa Estakady E. Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej nośności TEN-T w dwóch częściach: A i B.

Część A obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualnego stanu technicznego i rzeczywistej nośności obiektu.

Część B obejmuje wykonanie min. dwu-wariantowej koncepcji modernizacji i podniesienia nośności obiektu do klasy A wg PN-85/S-10030.