Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podpisaliśmy umowę na nadzór nad rozbudową drogi DW nr 935

2 kwietnia, 2020

W dniu 02.04.2020 r. spółka ECM Group Polska podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika”.

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie m.in.: ujednolicenia szerokości jezdni, przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony, przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowy oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy zjazdów, przebudowy i budowy zatok autobusowych, zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu, przebudowy i wykonania prac na obiektach mostowych, wykonania elementów odwodnienia pasa, zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu, wykonania ekranu akustycznego, budowę kanałów technologicznych, budowę oświetlenia ulicznego.