Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

2017.01.podpisanie umowy Archiwum Narodowe Krakow

aktualności

Podpisaliśmy umowę na budowę budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

10 stycznia, 2017

Umowa na Inwestora Zastępczego została podpisana 10 stycznia 2017 roku pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Archiwum Narodowym w Krakowie a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Dyrektora ds. realizacji kontraktów – Wojciecha Całkę na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę.

2017.01.podpisanie umowy Archiwum Narodowe Krakow

Celem Inwestycji jest budowa budynku Archiwum Narodowego na działce nr 219/15 obręb 8 Śródmieście w Krakowie wraz wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (przyłącza energii elektrycznej, wody, kanalizacji ogólnospławnej, centralnego ogrzewania, teletechniki), instalacjami wewnętrznymi, wbudowaną stacją transformatorową, naziemnymi miejscami postojowymi oraz dodatkowo z infrastrukturą techniczną (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej ze zbiornikiem retencyjnym, oraz przebudową i uporządkowaniem istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją) na działkach nr 219/11, 219/13, 219/15 i 219/16 obręb 8 Śródmieście wraz z przebudową istniejącej drogi dojazdowej oraz z przebudową zjazdu z ul. Rakowickiej, działka nr 320, poprzez działki drogowe nr 219/5, 219/16 na działkę nr 219/15 obręb 8 Śródmieście.