Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Podjęliśmy zobowiązanie do nadzoru w ramach umowy rozbudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka

23 czerwca, 2023

Zawarliśmy ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są: Mirosław Nicewicz – Dyrektor Oddziału Jarosław Kaczor – Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk (Zadanie nr 4) oraz na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa (Zadanie nr 7)”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk od km 52+095,62 do km 65+734,88.

Obejmuje ono: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o dopuszczalnym nacisku 115 kN/oś o szerokości 8,0 m; korektę łuków pionowych i poziomych; budowę/przebudowę przepustów; rozbiórkę starego mostu i budowę nowego mostu w m. Straduny; budowę i przebudowę ciągów pieszych; budowę ścieżek rowerowych; rozbudowę skrzyżowań; budowę zatok autobusowych; przebudowę pętli autobusowej w m. Straduny; przebudowę miejsc parkingowych; budowę oświetlenia drogowego; wycinkę/ nasadzenie drzew, krzewów; wykonanie odwodnienia drogi; budowę kanału technologicznego; budowę / przebudowę zjazdów; wykonanie elementów BRD; budowę ekranów akustycznych; rozbiórkę budynków w zabudowie zagrodowej w m. Oracze; przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą.

Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: powyżej 20.000.000 euro.