Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

8 września, 2014

Dnia 8 września 2014 roku uroczyście zainaugurowane zostały prace Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Wybudowany Zakład jest jednym z elementów Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego Projektu wynosi 101 mln zł, około 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Musimy być odpowiedzialni za nas i przyszłe pokolenia. Produkujemy coraz więcej śmieci, dlatego musimy ograniczyć ich składowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest segregacja śmieci i ponowne ich przetworzenie. Ten zakład ma właśnie taką rolę – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Linia sortowni odpadów

Inżynierem Kontraktu była Spółka ECM Group Polska a Wykonawcą zakładu za ok. 57 mln zł było konsorcjum firm na czele z Mostostalem Warszawa. W ramach inwestycji wybudowano m.in.: sortownię odpadów, kompostownię odpadów zielonych, kompostownię odpadów organicznych ulegających biodegradacji wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie, magazyn odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punktu przyjmowania odpadów bezpośrednio od indywidualnych dostawców, instalację do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz infrastrukturę techniczną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie. – Zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia. Poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się o min. 46% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania. Odzyskane frakcje materiałowe, nadające się do ponownego wykorzystania (w tym posiadające właściwości energetyczne), znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne (RDF) – tłumaczył Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Dzięki realizacji Projektu, Gmina będzie w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca oraz spełnić wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów. – Zmniejszy się również ilość odpadów deponowanych na składowisku. Warto też zaznaczyć, że inwestycja pozwoli na osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – podkreślał Henryk Mantura, prezes Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu.

Gmina Sosnowiec poprzez własne składowisko odpadów oraz instalację do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła kompleksowy system gospodarki odpadami i będzie mieć pełną kontrolę nad prawidłowością jego funkcjonowania.