Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

A6 kijewo - rzęśnica

aktualności

Nadzorujemy odcinek A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica

6 września, 2017

Dnia 6 września 2017r. w Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a spółką ECM Group Polska S.A. 

Przedmiotowa umowa polegać będzie na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ -Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ – Dąbie – Rzęśnica / bez węzła/”. 

Zakres robót obejmuje przebudowę około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica”-Węzeł „Kijewo” wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.

A6 kijewo - rzęśnica

Zadanie polega na budowie w/w odcinka wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych na odcinku szlakowym w szczególności: rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni betonowej i fragmentów nawierzchni bitumicznej, likwidację parkingu i zjazdów, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, w tym m.in.: przebudowę kolizji
urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, wycinkę i nasadzenia zieleni, budowę przepustów, budowę systemu odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych, studni chłonnych, zbiorników, urządzeń podczyszczających), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery, ogrodzenie drogi, zjazdy bramowe p.poż), wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów, wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zrealizowania inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie następujących robót budowlanych związanych z budową obiektu ekologicznego w km 86+600: budowa wiaduktu ekologicznego nad drogą i przepustów nad rowami, wykonanie ciągów naprowadzających i stref wejścia odpowiednio zagospodarowanych i wygrodzonych, budowę osłon przeciwolśnieniowych.