Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Konsorcjum ECMG GmbH – SGS pełnią nadzór nad realizacją drogi ekspresowej S-5

23 października, 2014

Miło nam poinformować, iż w dniu 23.10.2014 roku w imieniu konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. Sławomir Kośmiński – Dyrektor ds. realizacji kontraktów podpisał we Wrocławiu umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: Robert Radoń – Dyrektor Oddziału, Lidia Markowska – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami pn.:

1. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km”,

2. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500, długości 13,800 km”,

3. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem), długości 19,292 km”.

Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.

Kontrakty na roboty budowlane będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999”.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).