Wybierz język

Podpisaliśmy umowę na nadzór nad rozbudową drogi DW nr 935

W dniu 02.04.2020 r. spółka ECM Group Polska podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika”.

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 935 w zakresie m.in.: ujednolicenia szerokości jezdni, przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony, przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowy oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy zjazdów, przebudowy i budowy zatok autobusowych, zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu, przebudowy i wykonania prac na obiektach mostowych, wykonania elementów odwodnienia pasa, zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi - sieci uzbrojenia terenu, wykonania ekranu akustycznego, budowę kanałów technologicznych, budowę oświetlenia ulicznego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser