Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

jesteśmy
konsultantami inżynierami ekspertami technicznymi inspektorami nadzoru

ECM GROUP Polska S.A.

00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1

tel.: +48 22 333 73 57
fax: +48 22 540 62 26
email: office@ecmg.pl

NIP 525-22-48-357
REGON 015252550
KRS: 0000409702
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy Spółki: 1 000 000,00 PLN

Napisz do nas
  Informacje RODO

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
  Administrator Danych Osobowych: ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, e-mail: office@ecmg.pl
  Aby usunąć dane osobowe z zasobów ECM Group Polska S.A. należy wypełnić Wniosek o usunięcie danych osobowych. Następnie Podpisany Wniosek należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ECM Group Polska S.A. , Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres: office@ecmg.pl

  POBIERZ WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH