Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

aktualności

Nadzór inwestorski nad inwestycją Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego

25 czerwca, 2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. zawarta została umowa pomiędzy: Bydgoskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy reprezentowanym przez Andrzeja Półgrabskiego – Prezesa Zarządu a Spółką ECM GROUP Polska reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Aleksandra Dżogę z upoważnienia którego, działa Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów – Rafał Kubacki.

Przedmiotem podpisanej umowy jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na „wybudowaniu obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości”, wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonania dokumentacji projektowej z wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa budowlanego, zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kontroli rozliczeń budowy, w zakresie szczegółowo określonym w SIWZ i umowie z Wykonawcą.