Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

gddkia

aktualności

Będziemy nadzorować budowę obwodnicy Inowrocławia

19 marca, 2015

Dnia 19 marca 2015 roku, w Bydgoszczy pomiędzy: Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum firm: ECMG GmbH – Spółka zależna od ECM Group Polska S.A. oraz SGS Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25.

Umowa obejmuje pełnienie obowiązków tj.:  pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów; zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA; wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA; świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu;  wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych POIiŚ; wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu

gddkia

W ramach budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 etap I od DK 15 do DK 25 przewiduje m.in. budowę: drogi klasy GP dł. ok 18,9 km, trzech węzłów drogowych, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy i w ciągu dróg krzyżujących się z obwodnicą, w tym wiaduktów i mostów, obiektów inżynierskich (skrzyżowania dwupoziomowe) na przecięciu obwodnicy (drogi krajowej) z linią kolejową, przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z obwodnicą, likwidację przejazdów kolejowych.