Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

szukasz

Термомодернізація будівлі лабораторії разом із відновленням тепла з високої будівлі Факультету Наук про Землю в Сосновці — завершальний етап інвестицій (TERMOLAB)

December 17, 2023

ermomodernizacja budynku laboratorium wraz z odzyskiem ciepła z budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu - etap końcowy inwestycji (TERMOLAB)

Термомодернізація будівлі лабораторії з відновленням тепла з високого будинку факультету земельних наук в Сосновці – завершальний етап інвестицій (TERMOLAB).

Вартість проєкту: 2 555 248,00 євро.

Інвестор: Сілезький університет у Катовицях.