Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

szukasz

Продовження проєктування та будівництво ділянки швидкісної дороги S8 від району вузла «Опач на території громади Михаловице (з виключенням цього вузла) до вузла Пашков та з’єднання з дорогою № 7 до перехрестя з воєводською дорогою № 721 у селищі Магдаленка (разом із вузлом Пашков та вищезазначеним перехрестям). Етап I частина 1 — ділянка вузол Опач — вузол Пашков, Етап II — ділянка вузол Янкі Мале — перехрестя з ДВ 721

December 16, 2023

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Продовження проєктування та будівництво ділянки швидкісної дороги S8 від району вузла «Опач на території громади Михаловице (з виключенням цього вузла) до вузла Пашков та з’єднання з дорогою № 7 до перехрестя з воєводською дорогою № 721 у селищі Магдаленка (разом із вузлом Пашков та вищезазначеним перехрестям). Етап I частина 1 — ділянка вузол Опач — вузол Пашков, Етап II — ділянка вузол Янкі Мале — перехрестя з ДВ 721.

Вартість проєкту: 141 422 905,00 євро.

Замовник: GDDKiA.