We ensure complex investment realization – starting with document preparation, technical support, design preparation, through investor supervision, being substitute investor, investment management up to final financial investment settlement, start up and other activities necessary for final acceptance of the investment.

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

projects

Continuation of designing and construction of S8 Expressway section from Opacz interchange in Michałowice municipality (excluding the interchange) to Paszków interchange and the link with national road No 7 to the intersection with regional road No 721 in Magdalenka (including Paszków interchange and the aforementioned intesection). Stage I part 1 – Opacz interchange – Paszków interchange section, Stage II – Janki Małe interchange – intersection with regional road No 721 section

July 5, 2023

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła Paszków i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 –odc. węzeł Opacz – węzeł Paszków, Etap II – odc. węzeł Janki Małe – skrzyżowanie z DW 721

Continuation of designing and construction of S8 Expressway section from Opacz interchange in Michałowice municipality (excluding the interchange) to Paszków interchange and the link with national road No 7 to the intersection with regional road No 721 in Magdalenka (including Paszków interchange and the aforementioned intesection). Stage I part 1 – Opacz interchange – Paszków interchange section, Stage II – Janki Małe interchange – intersection with regional road No 721 section

Value of works: 141.422.905,00 euro
Investor: General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA)