Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

enea

aktualności

Spółka ECM Group Polska podpisała umowę z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

1 czerwca, 2017

Dnia 1 czerwca 2017 roku w Świerżach Górnych podpisana została umowa pomiędzy ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera Umowy podczas realizacji projektu inwestycyjnego „Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011”. 

enea

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Inżyniera Umowy kompleksowych Usług polegających na pełnieniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji Inżyniera Umowy przy realizacji (przez odrębny podmiot – Generalnego Realizatora) Inwestycji pod nazwą Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. tj. zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż, uruchomienie przekazanie do eksploatacji kompletnej Instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. i innymi wymaganymi przeróbkami istniejących układów technologicznych na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w tym polegających na doradzaniu Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, technicznych, prawnych i ekonomicznych związanych z Inwestycją.