Wybierz język

Forum eksploatatora (lipiec/sierpień 2012) - PLANOWANE INWESTYCJI

Planowanie inwestycji z uwzględnieniem zasad zarządzania majątkiem trwałym wg PAS 55
W ostatnich latach w Polsce zrealizowano wiele inwestycji przy współudziale środków z UE, na niespotykaną wcześniej skalę. Zrealizowane projekty poddawane są obecnie skrupulatnej weryfikacji instytucji zarządzających w zakresie uzyskanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Oceniana będzie również trwałość operacyjna, którą beneficjent środków zobowiązany jest utrzymać przez określony czas. Konsekwentnie, w wyniku realizowanych inwestycji, zmierzamy do spełnienia warunków dyrektyw unijnych w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. Nie zawsze jednak poddawane są analizie długoterminowe skutki ekonomiczne przekazania wytworzonego majątku do eksploatacji dla przedsiębiorstwa wodociągowego.
Koszty eksploatacyjne i koszty remontów/ odtworzenia majątku mają istotny wpływ na cenę świadczonych usług, a sytuację przedsiębiorstw dodatkowo pogarsza spadkowy trend zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków wyraźnie zarysowany na obszarze całego kraju. W efekcie zmniejszenia popytu wiele przedsiębiorstw generuje nadwyżki produkcyjne z jednej strony, a drugiej, zaczyna jednocześnie borykać się ze skutkami wzrostu taryf. Wzrost cen świadczenia usług jest jednak istotnie ograniczony progiem akceptacji społecznej, a przede wszystkim warunkami udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji, co w wystarczający sposób
uzasadnia potrzebę poszukiwania innych rozwiązań poprawy efektywności funkcjonowania firmy.(...)

Aby przeczytać cały artykuł, kliknij na poniższy link: 

Forum-eksploatatora.pdf

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser