Wybierz język

Przygotowanie Inwestycji

Zakres świadczonych usług przez Spółkę ECM związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem obejmuje zazwyczaj następujące fazy:
  1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedłożoną przez Inwestora.
  2. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji Projektu oraz harmonogramem realizacji robót wraz z planem odbiorów i Planem Płatności.
  3. Bieżąca analiza dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) opracowywanej przez Wykonawcę robót. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod kątem zgodności zakresu rzeczowego projektu z projektem budowlanym, oraz pod kątem jej kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Faza może być dodatkowo obciążona także innymi ważnymi elementami jak:
  • przygotowanie Studium Wykonalności i raportu OOŚ
  • uzyskanie koniecznych zatwierdzeń urzędowych
  • udział w pracach przygotowawczych inwestycji (badania geotechniczne, inwentaryzacja zasobów)
  • założenia funkcjonalne i wybór lokalizacji (koncepcja programowo-przestrzenna)
  • analiza ekonomiczno-finansowa (studia wykonalności przedsięwzięcia, szacunek kosztów) 
  • ustalenie niezbędnych kryteriów projektowych takich jak założenia funkcjonalne, pomiary geodezyjne czy badania geotechniczne 
  • sporządzenie dokumentacji wymaganej przepisami Prawa Budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim przedsięwzięcia


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser