Wybierz język

Realizacja Inwestycji

Zakres świadczonych usług przez Spółkę ECM związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem obejmuje następujące fazy: 
 1. Prowadzenie wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym, terminowym i finansowym nad Robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. 
 2. Kontrola i mobilizacja Wykonawcy do działań w zakresie przestrzegania BHP na budowie. Akceptacja dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę, np. planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia), planu organizacji Terenu Budowy.
 3. Analiza i aprobata dostarczanych szczegółowych Programów robót i płatności.
 4. Akceptacja materiałów do wbudowania dostarczanych przez Wykonawcę – również, jeżeli jest niezbędne wykonanie badań i analiz dostarczonych materiałów.
 5. Akceptacja procedur i dokumentów potwierdzających przestrzeganie Systemu Zapewnienia Jakości; bieżąca kontrola jakości robót i dokonywanie odbiorów Robót ulegających zakryciu lub zanikających; przeprowadzenie wszelkich niezbędnych Prób i Badań oraz uczestnictwo w pobieraniu Próbek przez Wykonawcę.
 6. Pomiary.
 7. Wszelkie Zmiany i Korekty wynikające z niezgodności projektowych, warunków zewnętrznych czy zgłoszeń Zamawiającego lub Wykonawcy powinny zostać przeanalizowane, obmierzone, wycenione i zaakceptowane przez Inżyniera.
 8. Akceptacja rzeczowego i finansowego zaawansowania Robót i wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności.
 9. Przejęcie części lub całości Robót.
 10. Prowadzenie Rad Budowy z udziałem Inwestora i Wykonawcy Robót oraz prowadzenie Narad Technicznych, sporządzanie raportów z rad budowy i narad technicznych oraz przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Inwestorowi 
 11. Przekazywanie Inwestorowi opinii dotyczące zgodności lub nie zgodności z Umową na Roboty dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót w związku z realizacją Kontraktu.  
 12. Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i materiałów z Umową na Roboty, zatwierdzoną dokumentacja projektową i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia.
 13. Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych.
 14. Wydawanie Wykonawcy Robót, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy (tam gdzie jest to uzasadnione), dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
 15. Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy Wykonawcy Robót.
 16. Pisemnie opiniowanie na żądanie Inwestora i w określonym przez Inwestora  terminie, nie zasadności przedłużenia czasu na ukończenie robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych  dla Umowy na Roboty i dla Projektu.
 17. Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od Inwestora oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od Inwestora.
 18. Nadzór na testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę Robót w celu przekazania obiektu Inwestorowi.
 19. Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji.
 20. Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej (dostarczonej przez Wykonawcę Robót), a następnie dostarczenie jej do Inwestora oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Inwestorem.
 21. Akceptacja przejściowych i końcowych wniosków i raportów Wykonawców Robót.
 22. Sprawdzanie poprawności faktur Wykonawcy Robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zapłaty.
 23. Informowanie Inwestora o wszystkich występujących problemach, opóźnieniach Robót i planowanych płatnościach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia.
 24. Dokonywanie oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę Robót w zakresie finansowym,  rzeczowym i formalnym.
 25. Natychmiastowe powiadamianie Inwestora w formie pisemnej o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie oraz informowanie Inwestora o problemach jakie pojawiły się  w trakcie wykonywania Umów na Roboty.
 26. Wiele innych, których nie sposób przytoczyć. Różnorodność inwestycji budowlanych, działania Zamawiającego i Wykonawcy, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, atmosferyczne i historyczne – wszystko ma wpływ na konkretne i praktyczne działanie Inżyniera na Budowie.
Faza może być dodatkowo obciążona także innymi ważnymi elementami  jak: 
 • Przygotowanie materiałów przetargowych i organizację  postępowania przetargowego;
 • Uzyskanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenia wykonania kontraktu;
 • Weryfikacja ubezpieczeń Kontraktu;
 • Zatwierdzenie i przejęcie od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
 • Przejęcie od Wykonawcy planu płatności po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Przejęcie od Wykonawcy Planu Zarządzania Jakością oraz Programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • Nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem;
 • Stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
 • Organizowanie narad wynikających z bieżących potrzeb realizacji kontraktu; 
 • Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmian materiałów  po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;
 • Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu i informowanie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu w realizacji;
 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;
 • Stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
 • Współpraca z nadzorem autorskim;
 • Współdziałanie z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego;
 • Odbiór wykonanych etapów – odcinków robót;
 • Sprawdzanie okresowych zestawień Wykonawcy i potwierdzanie kwot do wypłaty; 
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją programu; 
 • Pomoc przy prowadzeniu rozliczeń z Funduszami pomocowymi;
 • Opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego; 
 • Przygotowanie odbioru końcowego; 
 • Nadzór nad rozruchem i szkoleniem obsługi;
 • Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych kontraktem. 
Okres gwarancyjny
 1. Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.   
 2. Organizowanie przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawcy z udziałem Inwestora oraz Wykonawcy Robót zakańczanych stosownym protokołem z przeglądu.
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia od Inwestora o zaistnieniu wady w okresie gwarancyjnym, opiniowanie zasadności wezwania Wykonawcy do jej usunięcia. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności za wadę po stronie Wykonawcy Robót prowadzenia branżowego Nadzoru Inwestorskiego nad procesem usunięcia wady, oraz protokolarne potwierdzenie usunięcia wady.
 4. Opiniowanie pod względem merytorycznym zlecenia ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli Wykonawca Robót  nie usunie wad  w wyznaczonym terminie. 

Usługi dodatkowe związane z fazami realizacji inwestycji m.in. to: 

 • Opracowanie studium wykonalności, wniosków aplikacyjnych, koncepcji, projektów
 • Pomoc prawna
 • Audyty
 • Rozliczanie finansowe 
 • Doradztwo dla  Inwestora w zarządzaniu i administrowaniu kontraktem
 • Zarządzanie ryzykiem kontraktu 
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Raportowanie 
 • Analiza Wartości Wypracowanej EVN
 • Monitoring postępu rzeczowo-finansowego poprzez wspomagające systemy informatyczne
 • Szkolenia 
Jak wynika z zakresu działań i szerokiej odpowiedzialności, wszelkie wymagania (merytoryczne, doświadczenie, wiarygodność i inne) dostosowane są każdorazowo do skali i trudności realizowanego przedsięwzięcia. 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser