Wybierz język

Nadzorujemy rozbudowę Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Dnia 22.07.2019 r. ECM Group Polska S.A. oraz Engie EC Słupsk Sp. z o.o. podpisali umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, doradcy technicznego i nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie źródła gazowego kogeneracyjnego o mocy 20 MW w paliwie.

Przedmiotem projektu jest budowa wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych o mocy 19,99 MW w paliwie na terenie działki nr 291/9 przy ul. Słonecznej w Słupsku. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła Wysokosprawnej kogeneracji Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe Oś Priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Zakres projektu obejmuje budowę nowego źródła wytwórczego dla energii cieplnej i elektrycznej, opartej na układzie kogeneracji o mocy 19,99 MW w paliwie zasilanym gazem ziemnym GZ-50 z wykorzystaniem silników spalinowych. Projektowane źródło będzie produkować energię cieplną w skojarzeniu z energią elektryczną, ze sprawnością spełniającą wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Suma mocy cieplnej i elektrycznej wyniesie 18 MW, z tego 9 MWt będzie przeznaczone na produkcję energii cieplnej i 9 MWe na wytworzenie energii elektrycznej.

Celem projektu jest budowa nowej jednostki wytwarzającej energię cieplną i elektryczną z systemu kogeneracji, co ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 o 30%, a tym samym realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarze miasta Słupska. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 50.965.050,00 PLN.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser