Wybierz język

Nadzorujemy odcinek A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica

Dnia 6 września 2017r. w Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a spółką ECM Group Polska S.A. 

Przedmiotowa umowa polegać będzie na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ - Dąbie – Rzęśnica / bez węzła/”. 

Zakres robót obejmuje przebudowę około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica”-Węzeł „Kijewo” wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.


Zadanie polega na budowie w/w odcinka wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych na odcinku szlakowym w szczególności: rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni betonowej i fragmentów nawierzchni bitumicznej, likwidację parkingu i zjazdów, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, w tym m.in.: przebudowę kolizji
urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, wycinkę i nasadzenia zieleni, budowę przepustów, budowę systemu odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych, studni chłonnych, zbiorników, urządzeń podczyszczających), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery, ogrodzenie drogi, zjazdy bramowe p.poż), wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów, wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zrealizowania inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie następujących robót budowlanych związanych z budową obiektu ekologicznego w km 86+600: budowa wiaduktu ekologicznego nad drogą i przepustów nad rowami, wykonanie ciągów naprowadzających i stref wejścia odpowiednio zagospodarowanych i wygrodzonych, budowę osłon przeciwolśnieniowych.


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser