Wybierz język

Specjalista ds. roszczeń – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
  • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub przed terminem złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją IDW str. 12) o wartości robót co najmniej 26 mln  PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń  lub  Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub  Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. lub 
  • Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub przed terminem złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu lub Specjalisty do spraw analizy roszczeń.
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Specjalista ds. roszczeń – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser