Wybierz język

Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
  • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań  obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją w IDW) o wartości robót co najmniej  26 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy lub  Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km  lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej dla odcinka o długości min. 4 km lub
  • Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub  2 lub 3 zadań  obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde  na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji, lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu
Wybrano formularz aplikacyjny na stanowisko: Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie
Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser