Wybierz język

Spółka ECM Group Polska podpisała umowę z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

Dnia 1 czerwca 2017 roku w Świerżach Górnych podpisana została umowa pomiędzy ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera Umowy podczas realizacji projektu inwestycyjnego „Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011”. 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Inżyniera Umowy kompleksowych Usług polegających na pełnieniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji Inżyniera Umowy przy realizacji (przez odrębny podmiot – Generalnego Realizatora) Inwestycji pod nazwą Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. tj. zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż, uruchomienie przekazanie do eksploatacji kompletnej Instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. i innymi wymaganymi przeróbkami istniejących układów technologicznych na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w tym polegających na doradzaniu Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, technicznych, prawnych i ekonomicznych związanych z Inwestycją. 


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser