Wybierz język

kariera


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do zespołu ECM Group, zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli tym momencie nie dysponujemy ofertą, która Cię interesuje, zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając krótki formularz aplikacyjny znajdujący się na dole strony.Inżynier Projektu – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • posiadania wykształcenia wyższego
 • posiadania minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub Dyrektora Projektu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • posiadania doświadczenia, w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na minimum 2 inwestycjach infrastruktury transportowej, w tym przynajmniej 1 dotyczącej infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
Aplikuj


Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań  obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budową, przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją w IDW) o wartości robót co najmniej  26 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy lub  Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km  lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej dla odcinka o długości min. 4 km lub
 • Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub  2 lub 3 zadań  obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde  na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji, lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu
Aplikuj


Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu  obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde  na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy  lub Kierownika Robót Drogowych  lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej  lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent. Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia ŚP lub protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
Aplikuj


Główny Inspektor Nadzoru robót mostowych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydenta
Aplikuj


Specjalista ds. rozliczeń – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją w IDW str. 11) o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde.
Aplikuj


Specjalista ds. roszczeń – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub przed terminem złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. roszczeń przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją IDW str. 12) o wartości robót co najmniej 26 mln  PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach: stanowisku ds. roszczeń  lub  Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub  Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera. lub 
 • Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub przed terminem złożenia wniosku o zaakceptowanie proponowanej osoby do pełnienia funkcji Specjalisty ds. rozliczeń przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. S o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach: Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora lub Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,lub Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub Kierownika Projektu lub Specjalisty do spraw analizy roszczeń.
Aplikuj


Technolog – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji  1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. S  o wartości robót co najmniej 26 mln PLN netto każde, które dotyczyły budowy lub przebudowy dróg lub ulic z  nawierzchnią bitumiczną, na stanowisku/stanowiskach: Główny Technolog  lub Technolog  lub  Inspektor Nadzoru ds. materiałowych  lub  Główny Specjalista ds. technologii i materiałów  lub  Kierownik Laboratorium  lub  Naczelnik Wydziału Technologii.
Aplikuj


Inżynier Rezydent – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia wyższego technicznego 
- posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
- posiadania w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu, minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru
Aplikuj


Geodeta – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania uprawnień w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne; rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji; 
- wykonania co najmniej 2 prac, zakończonych i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej 


Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalności


Aplikuj

Formularz Aplikacyjny

Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser