Wybierz język

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Nazwa projektu: Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Wartość projektu: 49.192.641,00 euro

Inwestor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Projekt ma celu poprawę jakości wód powierzchniowych i ochronę wód podziemnych stanowiących rezerwuar wody pitnej dla terenu aglomeracji kieleckiej i zagnańskiej. Jest realizowany na terenie miasta wojewódzkiego Kielce oraz na terenie gmin: Masłów, Sitkówka – Nowiny, Zagnańsk i obejmuje:
budowę nowych kanałów kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas nie skanalizowanych – około 230 km,renowację i uszczelnienie istniejących nieszczelnych kanałów, co pozwoli na zmniejszenie zarówno eksfiltracji ścieków do gruntu, jak i infiltracji wód gruntowych i przypadkowych do kanalizacji – około 9,3 km, budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie dotychczas nie zwodociągowanym – około 20 km, wymianę istniejących, wysoko awaryjnych odcinków wodociągów dla ograniczenia strat wody – około 5,7 km,wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (pomiary przepływu i wysokości ciśnienia dla sieci wodociągowej oraz pomiary przepływu na sieci kanalizacyjnej, jak również miejsca montażu urządzeń do automatycznego poboru próbek.


Lokalizacja : Kielce

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Działania informujące i promujące dla Projektu Funduszu Spójności „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Lokalizacja : Kielce

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser