Wybierz język

Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Nazwa projektu: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Wartość projektu: 213.530.166,00 euro

Inwestor: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

Opis projektu: Projekt obejmuje:
budowę w 11-stu gminach sieci kanalizacyjnej z przyłączami o łącznej długości ok. 1 177 km oraz ok. 249 przepompowni ścieków, wraz z przyłączami, monitoringiem, sterowaniem, dokumentacją powykonawczą, pracami odtworzeniowymi, w tym odtworzeniem nawierzchni drogowej, opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłatami za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie kolejowym czy drogowym oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
budowę sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości ok. 178 km, z ok. 4 pompowniami, ok. 4 zbiornikami, 6 hydroforniami, stacją uzdatniania wody i ujęciem wody, z monitoringiem i sterowaniem, dokumentacją powykonawczą, pracami odtworzeniowymi, w tym odtworzeniem nawierzchni drogowej, opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłatami za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie kolejowym czy drogowym oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu, wykonanie uszczelnienia ok. 20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 10 km sieci wodociągowej na terenie Miasta Żywiec,przeprowadzenie prac badawczych i wykonie prac projektowych dla uszczelnień kanalizacji sanitarnej poza Żywcem.


Lokalizacja : Żywiec

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser