Wybierz język

Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku

Opracowanie ostatecznej wersji SIWZ na wybór  Wykonawcy dla projektu nr 1/ZP/OE/06 pn: „Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania  odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7” zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta księga”.

Zakres zadania:
Część I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (warunki ogólne i szczególne FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę) – FIDIC żółta książka edycja polska SIDIR
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy


Lokalizacja : Płock

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser