Wybierz język

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym

Wartość projektu: 130 039 312 PLN

Opis projektu:
Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dworca kolejowego pod układem torowo-peronowym stacji Kraków Główny.
W rozwiązaniach projektowych uwzględnia się dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych oraz proekologiczne materiały i urządzenia, a także nowoczesne systemy sterowania mediami.Lokalizacja : Kraków

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada unikatowy w skali kraju i Europy zbiór numizmatów (monet, medali, banknotów). W jego skład wchodzi niemal kompletny i najlepszy obecnie na świecie zbiór numizmatów polskich, którego trzonem jest licząca ponad 11 tysięcy egzemplarzy kolekcja słynnego numizmatyka i zbieracza pamiątek historycznych, hrabiego Emeryka Hutten-Czapskiego (1828-1896).
Obecnie Muzeum opiekuje się zbiorem liczącym ponad 100 tysięcy egzemplarzy numizmatów, powstałym dzięki hojnym donacjom czynionym przez kolejne pokolenia darczyńców.
Zbiór ten, przechowywany jest w mieszczącym się w centrum Krakowa zabytkowym XIX-wiecznym Pałacyku, który był własnością  rodziny Czapskich (tzw. Pałacyk Czapskich). W skład Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego wchodzi też Kamienica Łozińskich z przylegającą do niej oficyną i ogrodem.
W wyniku wybuchu II wojny światowej w Muzeum Czapskich przestały funkcjonować stałe wystawy, budynek zaczął pełnić funkcje magazynowe i administracyjne, a zbiór numizmatyczny służył wyłącznie badaczom.


Przez niemal 70 lat – w sprzeczności z intencją twórcy Muzeum, jak i z wolą donatorów - ta jednorodna i niecodzienna kolekcja nie była udostępniana szerokiej publiczności, a jedynie co kilka lat jej fragmenty prezentowano na wystawach czasowych.

Muzeum Narodowe w Krakowie opracowało projekt mający na celu stworzenie w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej, którego zadaniem będzie „wydobycie z ukrycia” najlepszej obecnie istniejącej na świecie kolekcji monet, medali i banknotów polskich oraz znajdującego się tu zbioru starodruków (wpisanego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), przez poprawienie warunków przechowywania bezcennej kolekcji i przywrócenie Muzeum szerokiej publiczności.
By zrealizować to zadanie niezbędne jest wykonanie kompleksowego remontu Pałacyku Czapskich zgodnie ze współczesnymi wymogami i normami w zakresie przechowywania i zabezpieczania bezcennych zbiorów.


Zabytkowy budynek znajduje się obecnie w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym udostępnianie publiczności przechowywanych w nim kolekcji  a warunki ich przechowywania nie odpowiadają współczesnym normom pod względem wymagań konserwatorskich oraz stosowanych współcześnie zabezpieczeń obiektów zabytkowych. Ponadto budynek jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Przewidziane działania zakładają przeprowadzenie modernizacji infrastruktury budowlano-technicznej oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie wystroju wnętrz i detalu architektonicznego, i przystosowania do potrzeb współczesnego odbiorcy XIX-wiecznych wnętrz Pałacyku i Pawilonu muzealnego wraz z jego oryginalnym, w większości zachowanym, wyposażeniem wystawienniczym. W ramach modernizacji Pałacyku Czapskich projektuje się wymianę oraz wprowadzenie nowych instalacji: m.in. wentylacji i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, dozoru i bezpieczeństwa, a także audiowizualnych i multimedialnych.
Planowane jest również stworzenie nowoczesnego zaplecza badawczego, spełniającego najwyższe standardy bezpiecznego przechowywania kolekcji. Aby umożliwić pełnienie funkcji edukacyjnych i popularyzatorskich, a także stworzyć warunki do organizowania spotkań, seminariów czy konferencji, planowane jest wybudowanie w piwnicach Pałacyku sali multimedialnej oraz  stworzenie ogólnodostępnej czytelni i  specjalistycznej biblioteki.
Najważniejszą częścią muzeum będzie wystawa stała, która zajmie większość powierzchni ekspozycyjnej Pałacyku. Zaprezentowane na niej zostaną najcenniejsze numizmaty ze zbiorów MNK oraz część kolekcji starodruków, rękopisów i map, których kolekcjonowanie było, obok numizmatyki drugą pasją Emeryka Hutten-Czapskiego.

 
W ramach działalności „Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej” planowane jest również przygotowanie oferty edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Jednym z ważnych elementów działalności Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej będzie współpraca z kolekcjonerami, zarówno tymi  zrzeszonymi jak i nie związanymi z żadną z organizacji. Jej celem będzie  integracja środowiska przez stworzenie miejsca spotkań, konsultacji, wymiany doświadczeń i poglądów na tematy merytoryczne, a także promowanie i popularyzowanie kolekcjonerstwa i wiedzy numizmatycznej.

 

Istotna dla  projektu, choć nie włączona w jego zakres, będzie też modernizacja i rozbudowa usytuowanej na sąsiedniej parceli oficyny Kamienicy Łozińskich.

O ile remont Kamienicy Łozińskich (zaprojektowane zostało podziemne połączenie między Kamienicą a Pałacykiem umożliwiające bezpieczne przemieszczanie obiektów między budynkami) został już zakończony, to oficyna wymaga gruntownej modernizacji, a także rozbudowy. W oficynie znajdą miejsce, magazyny Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie, czytelnia wraz z pokojem kwerend dla Działu Starych Druków i Rękopisów, Pracownia Reprograficzna i zaplecze badawcze Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ).

Rozbudowa oficyny i ulokowanie w niej czytelni pozwoli na uzupełnienie oferty centrum numizmatycznego poprzez udostępnienie m.in. kolekcji starodruków i rękopisów numizmatycznych. Pracownia Reprograficzna będzie służyć digitalizacji kolekcji ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które ze względu na stan zachowania lub rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, nie mogą być zbyt często udostępniane (np. banknoty i obligacje, cenniejsze starodruki i rękopisy numizmatyczne czy też katalog kartkowy zbioru monet i medali wykonany przez Emeryka Hutten-Czapskiego), a które będzie można obejrzeć na stanowisku komputerowym oraz w przyszłości na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Z kolei rozbudowa zaplecza laboratoryjnego LANBOZ-u  umożliwi poszerzenie jego działalności w dziedzinie konserwacji (w tym konserwacji prewencyjnej) i nieniszczących badań numizmatów.

Ów kompleks budynków uzupełni projektowany na tyłach ogrodu Kamienicy Łozińskich pawilon, który pomieści kawiarnię i ekspozycję poświęconą innym członkom rodziny Czapskich (m.in. Józefowi Czapskiemu).

 

Oba zmodernizowane obiekty (Pałacyk Czapskich, oficyna Kamienicy Łozińskich i tzw. Pawilon Czapskich) będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przez wyposażenie ich w odpowiednie windy i schodołazy.

 

 


Lokalizacja : Kraków

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser