Wybierz język

zarządzanie majątkiem wg PAS55

Umiejętność analizy sytuacji ex-post i dostosowanie strategii zarządzania w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym do niespotykanego wcześniej gwałtownego przyrostu majątku staje się warunkiem sine qua non dla utrzymania efektów inwestycji przy często poważnym obciążeniu finansowym podmiotów zaangażowanych w realizację projektów. Niezbędna jest w tej sytuacji identyfikacja konsekwencji rozwoju. Wysokość kosztów operacyjnych i przyszłościowe koszty inwestycyjne (zarówno dotyczące nowych inwestycji rozwojowych, jak i inwestycji odtworzeniowych) systematycznie będą rosły. Amortyzacja i koszty odtworzenia majątku zaczynają coraz mocniej wpływać na kształtowanie cen wody i ścieków. W wielu przypadkach poziom wydatków za wodę i ścieki zbliża się, a nawet przekracza 4% rozporządzalnego dochodu mieszkańców. Potrzeba zmierzenia się z tym problemem buduje obszar nowych usług zarządczych dla polskich firm wodno-kanalizacyjnych.
W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów i innych firm wodno-kanalizacyjnych rozszerzamy ofertę usług doradczych o wdrażanie metod zarządzania majątkiem trwałym w firmach komunalnych. Ogromna wiedza zdobyta przy przygotowaniu, realizacji, ewaluacji i rozliczeniu inwestycji środowiskowych oraz ewidencjonowaniu majątku wytworzonego daje nam solidną podstawę podjęcia wyzwania. To jednak nie wystarczy, aby zająć się realizacją usługi, która na rynku polskim praktycznie nie istnieje. Z tą świadomością, w listopadzie 2011 roku, przystąpiliśmy do negocjacji ze Scottish Water w zakresie współpracy we wdrażaniu metodyki PAS55.
Dlaczego Scottish Water ? Ponieważ:
1. Jest to spółka rządowa, która przeszła poważny proces restrukturyzacji w latach 2000 – 2006.
2. Zadania z zakresu zarządzania majątkiem trwałym realizuje własnym, wykwalifikowanym personelem, pozyskanym często z firm doradczych, co może być osiągnięte przez polskie firmy poprzez doszkolenie kompetentnych pracowników.
3. Eksperci Scottish Water czynnie współpracują w tworzeniu metodyki PAS55 z British Standard Institute.
4. Problemy, jakie dotyczą funkcjonowania branży wod-kan w Szkocji i Polsce mogą się różnić, ale doświadczenie międzynarodowe Szkotów zdobyte przy wsparciu i szkoleniach świadczonych dla klientów poza Szkocją potwierdzają ich umiejętność analizy różnych przypadków i warunków.
5. Renoma, wynikająca z formy działalności i skali jest nie do podważenia.
Dlaczego PAS55 ? Ponieważ:
1. Jest rekomendowany przez Brithish Standard Institute.
2. Swoje początki brał z doświadczeń zdobywanych w firmach wodociągowych, w tym Scottish Water, dążąc dalej do ogólności pozwalającej na zastosowanie we wszystkich obszarach, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną grupą odbiorców i różnymi interesariuszami.
3. Jest sprawdzony w kilkudziesięciu krajach o rożnych cechach instytucjonalnych, od Kanady po Japonię
4. Dynamicznie się rozwija dzięki aktywnej działalności Institute of Asset Management.
5. Zarządzanie majątkiem według standardów PAS 55 umożliwia zapewnienie przedsiębiorstwu  efektów we wszystkich obszarach działalności. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zminimalizowane ryzyko i wysoka jakość świadczonych usług, to przykładowe korzyści jakie można osiągnąć w relatywnie krótkim czasie.

Na całość działań, wg metodyki PAS 55, składają się: tworzenie planów inwestycyjnych poprzez analizy statystyczne i zarządzanie ryzykiem, modelowanie działań wspierających podejmowanie decyzji, zarządzanie przez cele, monitorowanie i rozwój kompetencji załogi. Ponadto planowanie działań operacyjnych w oparciu o jakościową i ilościową analizę ryzyka, budowa i klasyfikacji środków trwałych z podziałem na kategorie i programy eksploatacyjne, analityczne modele zarządzania inwestycjami utrzymaniowymi oraz zaawansowane programy obniżenia zużycia mediów.

W marcu 2012 roku ECM Group Polska S.A. podpisała ze Scottish Water ramową umowę o współpracy na wyłączność. Od tego dnia jesteśmy kompletnie przygotowani do wsparcia polskich firm wodno-kanalizacyjnych we wdrażaniu procedur zarządzania majątkiem wg metodyki PAS55.

Zapraszamy Państwa do współpracy.
Wszelkie dodatkowe informacje mogą być udzielone przez:
ECM Group Polska S.A., Regionalne Biuro we Wrocławiu, tel./fax: +48 71/364 36 60

Szkolenie z Zarządzania Aktywami na licencji IAM

ECM Group Polska S.A. wspólnie z +amcl uruchamiają pierwszy w Polsce cykl szkoleń z zarządzania Aktywami, w ramach którego mogą Państwo otrzymać licencję Instytute of Asset Management (IAM) oraz Asset Management Consultants Limited (+amcl).

Szkolenia prowadzone będą przy współpracy z naszymi dotychczasowymi Klientami, z udziałem doświadczonych trenerów, w dogodnych dla Państwa terminach i lokalizacjach. Wszelkie informacje na ten temat będą dostępne na naszej stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Znajomość dziedziny Zarządzania Aktywami staje coraz częściej wymiernym atutem kardy zarządzającej każdego przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem w sposób praktyczny zastosować w organizacji wszelkie wnioski wypływające ze świadomości funkcjonowania wobec klientów i pozostałych interesariuszy, a także dostarcza mocnych argumentów dla procesów podejmowania decyzji. Szkolenia oferowane przez ECM oraz +amcl podzielone zostały na dwa moduły:

A – podstawowy, obejmujący prezentację korzyści wynikających z wprowadzenia zasad Zarządzania Aktywami oraz omawiający kluczowe wyzwania i metody działań Menadżerów

B – teoretyczny, obejmujący pełny wstęp do dyscypliny Zarządzania Aktywami, zgodnie z PAS 55 i Strukturą Kompetencji IAM (Competence Framework)

Szczegóły dotyczące zakresu szkoleń do pobrania tutaj: Szkolenie na licencji Instytutu IAM

Tym co wyróżnia nasze szkolenia jest:

  1. Udział doświadczonych trenerów z firmy +amcl, lidera w dziedzinie zarządzania aktywami na świecie i oficjalnego partnera IAM.
  2. Możliwość uzyskania Certyfikatu Licencjonowanego Instruktora IAM.
  3. Organizacja kursów dla specjalistów z jednej branży, co wzbogaca zbiór dostępnych case studies.
  4. Możliwość dogodnego ustalania terminów i lokalizacji.
  5. Praca na profesjonalnie przygotowanych i sprawdzonych materiałach.
Serdecznie Państwa zapraszamy do składania zgłoszeń i wyrażenia zainteresowania szkoleniami pod adresami e-mail: international@ecmg.pl lub marketing@ecmg.pl
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w naszym Biurze Regionalnym we Wrocławiu  tel./fax: +48 71/364 36 60

Terminy szkoleń będą rozsyłane wszystkim osobom, które zgłoszą zainteresowanie oraz publikowane na naszej stronie internetowej.

Zaproszenie na konferencję podczas targów POLEKO 2012

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej wspólnej ekspozycji ze Scottish Water podczas tegorocznych targów POLEKO w Poznaniu (pawilon nr 3, lokum nr 8).

Zapraszamy również do udziału w prezentacji  pt. „Praktyczne aspekty zarządzania majątkiem trwałym – PAS 55”, która odbędzie się  w środę, 21 listopada 2012 o godzinie 14.00 (sala konferencyjna, pawilon 3).

Przedmiotem prezentacji będą wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan, które wytworzyły w krótkim okresie znaczący udział nowego majątku trwałego. Prezentacja ma na celu pokazanie możliwości strategicznego podejścia do zarządzania majątkiem, przy wykorzystaniu wieloletnich pozytywnych doświadczeń SCOTTISH WATER oraz narzędzi informatycznych (np. PIREM). Prezentacja będzie zawierała praktyczne przykłady możliwości zwiększenia efektywności wydatków poprzez odpowiednie dostosowanie strategii eksploatacyjnych i planowania inwestycji odtworzeniowych.

Prelegenci:
Tatiana Olbrot-Labocha - ECM Group Polska S.A.
Piotr Pazdan - ECM Group Polska S.A.
Tony Newell - Scottish Water International
Nigel Ayton - Scottish Water International
Gerald Gangl - RBS wave Consulting

Serdecznie zapraszamy!

Umowa na wyłączność z Asset Management Consulting Limited została podpisana

W związku z rosnącym zainteresowaniem zagadnieniami z dziedziny Zarządzania Majątkiem (Asset Management) oraz potrzebą świadczenia profesjonalnych usług związanych z wdrażaniem PAS55, ECM Group Polska  S.A. rozpoczyna współpracę z firmą Asset Management Consulting Limited (+amcl).

W dniu 05.10.2012, we Wrocławiu podpisaliśmy umowę o współpracy na wyłączność na terenie Polski i Europy, celem której jest rozszerzenie naszej oferty o analizy towarzyszące wdrażaniu PAS 55 (analiza dojrzałości, analiza odstępstw, itp) oraz szkolenia i certyfikacje.  

Nasze działania w tej dziedzinie prowadzimy konsekwentnie z myślą o planowanej w roku 2014 publikacji normy ISO 55000.

 +amcl jest doświadczonym Partnerem, który przez lata działalności na rynku brytyjskim i światowym zdobył zaufanie Institiute of Asset Management w Wielkiej Brytanii, osiągając status certyfikowanego audytora standardu PAS55. Bogate oświadczenie naszego Partnera zdobyte w współpracy ze Scottish Water oraz firmami świadczącymi usługi komunalne w innych branżach niż wodno-kanalizacyjna, w połączeniu z aspiracjami naszych ekspertów pozwalają twierdzić, iż w szybkim czasie ECM Group Polska S.A. będzie w stanie zaproponować naszym Klientom nowe usługi:

- Analiza odstępstw od standardu PAS55 (Gap Analysis)
- Audyt certyfikujące PAS55 (Cartification Audit)
- Wizyty nadzorcze PAS55 (Surveillance Visit)
- Szkolenia menadżerów i asesorów PAS55
- Inne związane z PAS55 i wynikające z dedykowanych potrzeb naszych klientów

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu dalsze szczegóły naszej oferty na podstonach:  Oferta/Zarządzanie majątkiem wg PAS55 oraz Oferta/szkolenia

Wszelkie informacje o naszej ofercie w tym zakresie można uzyskać: ECM Group Polska S.A., Regionalne Biuro we Wrocławiu, tel./fax: +48 71/364 36 60

na zdjęciu od lewej: Martin Pilling - Asset Management Consulting Limited, Piotr Pazdan - ECM Group Polska S.A.


Forum eksploatatora (lipiec/sierpień 2012) - PLANOWANE INWESTYCJI

Planowanie inwestycji z uwzględnieniem zasad zarządzania majątkiem trwałym wg PAS 55
W ostatnich latach w Polsce zrealizowano wiele inwestycji przy współudziale środków z UE, na niespotykaną wcześniej skalę. Zrealizowane projekty poddawane są obecnie skrupulatnej weryfikacji instytucji zarządzających w zakresie uzyskanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Oceniana będzie również trwałość operacyjna, którą beneficjent środków zobowiązany jest utrzymać przez określony czas. Konsekwentnie, w wyniku realizowanych inwestycji, zmierzamy do spełnienia warunków dyrektyw unijnych w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów. Nie zawsze jednak poddawane są analizie długoterminowe skutki ekonomiczne przekazania wytworzonego majątku do eksploatacji dla przedsiębiorstwa wodociągowego.
Koszty eksploatacyjne i koszty remontów/ odtworzenia majątku mają istotny wpływ na cenę świadczonych usług, a sytuację przedsiębiorstw dodatkowo pogarsza spadkowy trend zapotrzebowania na wodę i odbiór ścieków wyraźnie zarysowany na obszarze całego kraju. W efekcie zmniejszenia popytu wiele przedsiębiorstw generuje nadwyżki produkcyjne z jednej strony, a drugiej, zaczyna jednocześnie borykać się ze skutkami wzrostu taryf. Wzrost cen świadczenia usług jest jednak istotnie ograniczony progiem akceptacji społecznej, a przede wszystkim warunkami udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji, co w wystarczający sposób
uzasadnia potrzebę poszukiwania innych rozwiązań poprawy efektywności funkcjonowania firmy.(...)

Aby przeczytać cały artykuł, kliknij na poniższy link: 

Forum-eksploatatora.pdf

Umowa partnerska pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Scottish Water International

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w dniu 31 marca 2012 roku w Brzegu podpisana została umowa partnerska pomiędzy ECM Group Polska S.A. a Scottish Water International, na wyłączność w wykorzystaniu doświadczeń Scottish Water przy wdrażaniu standardu zarządzania majątkiem trwałym wg specyfikacji PAS 55, która w 2014 roku stanie się, zgodnie z zapowiedziami BSI, normą ISO 55000.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser