Wybierz język


Mam zawód - mam pracę w regionie

Zakres rzeczowy: kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz public relations w ramach realizacji projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie”, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej informacji na: http://www.e-zawodowcy.eu/ 

Lokalizacja : Katowice


Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi przygotowania Raportu Końcowego dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”.

Lokalizacja : Tarnowskie Góry


Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Działania informujące i promujące dla Projektu Funduszu Spójności „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Lokalizacja : Kielce


Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny

Zaplanowanie i wykonanie Kampanii Promocyjnej Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny” zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006r. oraz wytycznymi dotyczącymi działań promujących i informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.

Działania informacyjne i promujące będą m.in. obejmowały:
• zaprojektowanie strony internetowej Projektu (zakładka na stronie Zamawiającego);
• wykonanie, montaż i bieżące utrzymanie tablic informacyjnych;
• wykonanie i montaż tablic pamiątkowych;
• wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów);
• przygotowywanie i wykonanie materiałów informacyjnych;
• przygotowanie festynów, spotkań z mieszkańcami, konferencji dla dziennikarzy i uroczystej Konferencji podsumowującej Projekt;
• przygotowanie i publikacja informacji o Projekcie w prasie;
• realizacja dokumentacji filmowej i fotograficznej z realizacji Projektu;
• opracowanie i realizacja kroniki Projektu w formie albumu.

więcej informacji o projekcie: http://jrp.pgk-partner.pl/


Lokalizacja : Lędziny


Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

Zaplanowanie i wykonanie Kampanii Promocyjnej Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” cz. 1 zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006r. oraz wytycznymi dotyczącymi działań promujących i informacyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.

Działania informacyjne i promujące będą m.in. obejmowały:

• Kampanię prasową,
• Kampanię internetową,
• Kampanię telewizyjną,
• Kampanię radiową
• Broszury i ulotki, sporządzanie dokumentacji fotograficznej,
• Współpracę z mediami,
• Dostarczenie materiałów promocyjnych,
• Akcję promocyjną i edukacyjną w szkołach.


Lokalizacja : Wodzisław Śląski


Wykonanie kompletnych materiałów przetargowych

Wykonanie kompletnych materiałów przetargowych (w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC) niezbędnych do zawarcia kontraktów realizacyjnych dla sieci wodociągowych.

Lokalizacja : Warszawa


Gospodarka ściekowa w Tychach

Pomoc Techniczna podczas realizacji Projektu: „Gospodarka ściekowa w Tychach”

Zakres pomocy technicznej:

  1. Wzmocnienie oraz podniesienie wiedzy i świadomości personelu Zamawiającego w zakresie zarządzania przedsięwzięciami współfinansowanymi z europejskiego Funduszu Spójności, w aspekcie instytucjonalnym, prawnym, kontraktowym oraz realizacyjnym poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.
  2. Zapewnienie efektywnego procesu wyłonienia Wykonawcy dla projektu oraz wzmocnienie efektywności procesu zarządzania realizacją projektu.
  3. Opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ dla kontraktu „Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice”

Zakres rzeczowy Kontraktu VI: „Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków Urbanowice”:

Modernizacja części osadowej Oczyszczalni Ścieków w Tychach Urbanowiczach typu mechaniczno – biologicznego z klasycznym osadem czynnym i beztlenową przeróbką osadu w wydzielonych komorach fermentacyjnych, w tym:
  • Budowa nowych obiektów na terenie oczyszczalni
  • Przebudowa, rozbudowa oraz remont istniejących obiektów
  • Zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników oraz trawników

Lokalizacja : Tychy


Inżynier Kontraktu dla Kontraktów I – IV

Opracowanie Dokumentacji Przetargowej dla Kontraktu „ Inżynier Kontraktu dla Kontraktów I – IV ” zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC (nr projektu 2003/PL/16/P/PE/045-05)

Lokalizacja : Tarnów

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser