Wybierz język
  

Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Wartość projektu: 104 476 276 PLN

Zakres projektu obejmował:
Rozbudowę płyty postojowej i budowę płyty do odladzania wraz z infrastrukturą techniczną, rozbudowę istniejącej płyty postojowej w kierunku zachodnio-południowym oraz budowę nowej nawierzchni do odladzania samolotów po wschodniej stronie istniejącej drogi kołowania DK-A. Południowy fragment nawierzchni płyty do odladzania samolotów będzie pełnił jednocześnie funkcję drogi kołowania równoległej do drogi startowej DS.
W związku z planowanym zwiększeniem liczby operacji lotniczych, budową nowego terminalu pasażerskiego po zachodniej stronie już istniejącego terminalu, zaplanowano rozbudowę Płytę Postoju Samolotów – PPS (aby zwiększyć liczbę samolotów stojących - obsługiwanych na PPS), rozbudowę i modernizację równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia, zaprojektowanie i wykonanie drogi kołowania – równoległej, o długości równej długości drogi startowej ok. 3200 mb i szerokości drogi 23 m z poboczami 2x10,5 m wraz z infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem nawigacyjnym, niezbędną kanalizacją techniczną oraz odwodnieniem projektowanej drogi do zaplanowanych kolektorów kanalizacji deszczowej, dodatkowo wykonane mają być dwa łączniki szybkiego zjazdu z drogi startowej, trzy prostopadłe łączniki drogi kołowania z drogą startową oraz łącznik drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.


Lokalizacja : Rzeszów


Nowy Gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wartość projektu: ponad 324 000 000 PLN

Obiekty nowo projektowane:
Nowy gmach główny Muzeum Śląskiego. Budynek będzie się składał z dwóch części:
ekspozycyjno-pomocniczej – tworzonej przez 2 kondygnacje podziemne oraz jedną nadziemną,, konferencyjno-biurowej – na którą składają się 3 kondygnacje podziemne oraz 4 nadziemne.
Garaż podziemny
Trzykondygnacyjny garaż podziemny z 232 stanowiskami parkingowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt znajduje się pod powierzchnią terenu w jego północno-wschodniej części.
Centralny Hol Kwartału Muzeów
Główną funkcją jest połączenie funkcjonalne terenu nowej siedziby oraz terenu pozostałego w części północnej. Posiada część ekspozycyjną i pomocniczą.

Obiekty zaadaptowane:
dawna maszynownia szybu „Warszawa” – przekształcenie w restaurację, dawny magazyn odzieżowy – adaptacja obiektu na pomieszczenia Centrum Scenografii Polskiej, dawna wieża wyciągowa szybu „Warszawa” – przystosowana do wieży widokowej.
Powierzchnię wystawienniczą w nowym głównym gmachu zaplanowano na 2 poziomach. Łącznie wynosi ona 6068 m2.


Lokalizacja : Katowice


Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Nazwa projektu: Modernizacja istniejącej instalacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Trzebini

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną. 

Inwestor: ORLEN OIL Sp. z o.o. 


 
Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Wartość projektu: 36 519 150,20 PLN

Opis projektu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nadzoru konserwatorskiego w trakcie realizacji projektu.


Lokalizacja : Warszawa

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser