Wybierz język

kariera


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do zespołu ECM Group, zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli tym momencie nie dysponujemy ofertą, która Cię interesuje, zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając krótki formularz aplikacyjny znajdujący się na dole strony.Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia co najmniej średniego 
- posiadania minimum 3 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z prowadzeniem uzgodnień w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
- posiadania uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie specjalności ochrona przeciwpożarowa
Aplikuj


Specjalista obmiarowo-rozliczeniowy – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia co najmniej średniego
- posiadania minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty do spraw obmiarów robót wraz z ich rozliczaniem lub sporządzaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich na podstawie dokumentacji projektowej, w tym co najmniej 18 miesięcy przy projektach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe


Aplikuj


Kierownik zespołu przeglądu dokumentacji – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia wyższego technicznego
- posiadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 
- posiadania minimum 5-letniego doświadczenia związanego z opracowywaniem lub sprawdzaniem dokumentacji projektowych przy inwestycjach kolejowych

Aplikuj


Specjalista ds. roszczeń – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 

- posiadania wykształcenia wyższego prawniczego 
- posiadania minimum 5 letniego doświadczenia w przygotowaniu lub rozpatrywaniu roszczeń, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w inwestycjach realizowanych w oparciu o warunki FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
Aplikuj


Specjalista ds. raportowania – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 

- posiadania wykształcenia co najmniej średniego
- posiadania minimum 12 miesięcznego doświadczenia w pracy na stanowisku specjalisty odpowiedzialnego za przygotowywanie raportów okresowych z realizacji robót

Aplikuj


Koordynator BHP – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
posiadania zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie koordynacji BHP przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 

Aplikuj

Formularz Aplikacyjny

Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser