Wybierz język

kariera


Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do zespołu ECM Group, zapoznaj się z naszymi aktualnymi ofertami pracy. Jeżeli tym momencie nie dysponujemy ofertą, która Cię interesuje, zostaw swoją aplikację w naszej bazie wypełniając krótki formularz aplikacyjny znajdujący się na dole strony.Geolog– woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- wykształcenia wyższego technicznego
- posiadania uprawnień właściwych z zakresu geologii inżynierskiej kat VI lub VII 
- posiadania minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z badaniem podłoża gruntowego, sporządzaniem projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, 
w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu wykonywał ww. prace geologiczne na przynajmniej 2 kontraktach związanych z budową lub przebudową infrastruktury liniowej. Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności

Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności drogowej – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia wyższego technicznego
- posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnościAplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalnościAplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania uprawnień w zakresie określonym w art. 43 pkt. 1 , 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2015 r, poz. 520.): geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne; rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjna obsługa inwestycji 
- wykonania co najmniej 2 prac, zakończonych i przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących opracowanie materiałów geodezyjnych (w tym numerycznych map do celów projektowych) dla modernizacji (rozbudowy, przebudowy) lub budowy zelektryfikowanej linii kolejowej 


Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalności


Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności mostowej – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalności
- posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w danej specjalności, w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane Aplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie kolejowej sieci trakcyjnych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalnościAplikuj


Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w podanej powyżej specjalnościAplikuj


Specjalista ds. ochrony środowiska – woj. zachodniopomorskie

Miejsce pracy: 

woj. zachodniopomorskie

Od kandydatów oczekujemy: 
- posiadania wykształcenia wyższego
- doświadczenia w zakresie ochrony środowiska przez minimum 36 miesięcy, w tym: doświadczenia w zakresie ochrony środowiska przez minimum 36 miesięcy, w tym wykonanie lub udział w wykonaniu jako koordynator co najmniej dwóch raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzonych dla transportowych inwestycji liniowych (linie kolejowe, drogi krajowe lub wojewódzkie) oraz w oparciu o które wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę (lub równoważne dokumenty wydane przez właściwy urząd w innym kraju) lub udział w nadzorowaniu w zakresie ochrony środowiska realizacji co najmniej 2 inwestycji transportu lądowego (linia kolejowa lub droga o kategorii co najmniej wojewódzka).
Aplikuj

Formularz Aplikacyjny

Dane osobowe:Załącznik:
Oświadczenie:

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser