Wybierz język


Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku

Opracowanie ostatecznej wersji SIWZ na wybór  Wykonawcy dla projektu nr 1/ZP/OE/06 pn: „Zaprojektowanie instalacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji termicznego przekształcania  odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7” zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta księga”.

Zakres zadania:
Część I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikiem do oferty
Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (warunki ogólne i szczególne FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę) – FIDIC żółta książka edycja polska SIDIR
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy


Lokalizacja : Płock


Dostawa Urządzeń, Projektowanie i budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój

Opracowanie SIWZ na wybór Wykonawcy robót dla zadania: „Dostawa Urządzeń, Projektowanie i budowa kanalizacji w gminie Jastrzębie Zdrój” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/025 pn.:  „Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” finansowanego ze środków własnych JZWiK S.A. oraz Funduszu Spójności i realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta książka” i standardami Unii Europejskiej

Zakres rzeczowy:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej dł. ponad 120 km wraz z budową 31 przepompowni ścieków.


Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Rozbudowa i likwidacja oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju, Mszanie i Godowie

Opracowanie SIWZ na wybór Wykonawcy robót dla zadania: „Rozbudowa i likwidacja oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju, Mszanie i Godowie” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/025 pn.:  „Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” finansowanego ze środków własnych JZWiK S.A. oraz Funduszu Spójności i realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta książka” i standardami Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy:

 1. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków RUPTAWA w Jastrzębiu Zdroju o przepustowości 24 150 m³/dobę: dostosowanie obecnej technologii do obowiązujących przepisów prawa polskiego i dyrektyw UE, eliminacja wrażliwych punktów eksploatacyjnych oczyszczalni oraz kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej, wymiana i montaż urządzeń w części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz uzupełnienie opomiarowania ciągu technologicznego, dostosowanie technologii do wzrostu przyjmowanych ścieków o nowe 7000 m³/dobę.
 2. Likwidacja nierentownych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów


Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Dostawa Urządzeń, Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszana

Opracowanie SIWZ na wybór Wykonawcy robót dla zadania: „Dostawa Urządzeń, Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszana” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/025 pn.:  „Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” finansowanego ze środków własnych JZWiK S.A. oraz Funduszu Spójności i realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta książka” i standardami Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej dł. 40 924 m wraz z budową 16 przepompowni ścieków

Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Świadczenie usług consultingowych/ Asysty Technicznej projektu nr 2004/PL/16/C/PE/025 pn.: „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów” finansowanego ze środków własnych JZWiK S.A. oraz Funduszu Spójności i realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC „żółta książka” i standardami Unii Europejskiej.

Lokalizacja : Jastrzębie-Zdrój


Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Opracowanie SIWZ dla Kontraktu : „Budowa i renowacja sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach zadania na wykonanie dokumentacji przetargowej dla projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami FIDIC „żółta książka” (nr projektu 2003/PL/16/C/PE/007-01)

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Pd części gminy Grodzisk Maz. (budowa sieci podstawowej o dł. 5.350 m, sieci rozdzielczej o dł. 2.000 m, 266 szt. przyłączy wodociągowych o dł. 3.000 m i jednej przepompowni)
Renowacja sieci wodociągowej(renowacja magistrali wodociągowej fi 400 mm zlokalizowanej na terenie miasta Grodzisk Maz.)
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Grodzisk Maz. (budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 19.486 m i 670 szt. przykanalików)
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodzisk Maz. (wybudowanie 20.200 m kanalizacji sanitarnej oraz 4.050 m przewodów tłocznych, 2 pompowni, 565 szt. przykanalików)
Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Grodzisk Maz. (likwidacja istniejących połączeń kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną i wybudowanie jednego zbiorczego kolektora o dł. 1000 m DN 1200mm)


Lokalizacja : Grodzisk Mazowiecki


Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych

Opracowanie SIWZ dla Kontraktu : „Budowa systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych” w ramach zadania na wykonanie dokumentacji przetargowej dla projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami FIDIC „żółta książka” (nr projektu 2003/PL/16/C/PE/007-03)

Zakres opracowania:
 1. Ogłoszenie
 2. Część I – Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami do oferty
 3. Część II – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (warunki ogólne i szczególne FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – FIDIC żółta książka edycja polska SIDIR 2004
 4. Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Lokalizacja : Grodzisk Mazowiecki


Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Opracowanie Dokumentacji Przetargowej – SIWZ dla Kontraktu: „Budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” w ramach zadania na wykonanie dokumentacji przetargowej dla projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/007 pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami FIDIC „żółta książka”

Zakres opracowania:
 • ogłoszenie
 • Część I – Instrukcje dla Wykonawców
 • Część II – wzór umowy
 • Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Zakres robót:
Uzyskanie jakości wody zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Dyrektywami UE
 1. rozbudowa i modernizacja SUW „Cegielnia” o wydajności nominalnej Q=400 m³/h
 2. rozbudowa i modernizacja SUW „Bałtycka” o wydajności nominalnej Q=60 m³/h
 3. modernizacja SUW „Dąbrówka” o wydajności nominalnej Q=80 m³/h
 4. budowa SUW „Czarny Las” o wydajności nominalnej Q=50 m³/h

Lokalizacja : Grodzisk Mazowiecki

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser