Wybierz język

Kolejna umowa z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na Inżyniera została podpisana

Dnia 14.10.2016 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera dla zadania Modernizacja Pompowni "Nowodwory".

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pn. „Zadanie VI.1.17 - Inżynier dla zadania: Modernizacja Pompowni "Nowodwory"” i obejmuje nadzór oraz zarządzanie robotami budowlanymi, w oparciu o dokumentację techniczną, Szczególne Warunki Kontraktowe, a w zakresie przez nie nieuregulowanym, w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu tj.: WARUNKI KONTRAKTOWE dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego wydanie przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale  des Ingenieurs-Conseils – FIDIC) czwarte wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999).Podpisaliśmy umowę na modernizację i rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Warszawie

Umowa na Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" została zawarta 25 sierpnia 2016 roku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a konsorcjum firm ECM GROUP Polska S.A. i Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Spółka ECM Group będzie świadczyła usługi Inżyniera Kontraktu obejmuje świadczenie usług związanych z nadzorem nad realizacją Kontraktu Nr 3, 5.1, 5.2 i 6.Umowa z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na modernizację sieci kanalizacyjnej podpisana

Dnia 11 sierpnia 2016 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., reprezentowanym przez: Dariusza Podmanickiego – Dyrektora Pionu Zakupów i Logistyki, Arkadiusza Małeckiego – Dyrektora Pionu Rozwoju a spółką ECM Group Polska w imieniu Aleksandra Dżogi - Prezesa Zarządu reprezentowaną przez Piotra Rasza – Członka Zarządu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi Zadanie VI.1.9 – Inżynier dla zadania: Modernizacja sieci kanalizacyjnej Pasma Pruszkowskiego o łącznej długości ok. 10 km i obejmuje nadzór oraz zarządzanie robotami budowlanymi, w oparciu o Szczegółowe Warunki Kontraktowe.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu „Zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, dla którego Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Podpisaliśmy umowę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac na linii obwodowej w Warszawie

Umowa na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” została zawarta 1 lipca 2016 roku pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Członka Zarządu – Piotra Rasza na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu - Aleksandra Dżogę.

Zakres zadania inwestycyjnego, nad którym Spółka ECM Group będzie świadczyła usługi zarządzania i sprawowania nadzoru obejmuje w szczególności kontrakt na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla Projektu Projektuj i Buduj pn. „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”.

ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje: budowę dwóch nowych przystanków: Warszawa Powązki i Warszawa Obozowa, przebudowę 3 przystanków: Warszawa Zachodnia peron nr 8, Warszawa Kasprzaka oraz Warszawa Koło, modernizację linii kolejowej na długości około 20 km, budowę nowego peronu na stacji Warszawa Gdańska, przebudowę 8 wiaduktów kolejowych i 1 przejścia dla pieszych pod torami oraz budowę 3 kładek w okolicy przystanków Warszawa Kasprzaka, Obozowa i Koło.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU - 341 297 927,72 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ - 290 103 238,56 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU - 2015 - 2018

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: integracja kolei z komunikacją miejską, skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości linii, podniesienie komfortu podróżujących,zwiększenie bezpieczeństwa, poprawienie oferty przewozowej, likwidacja wąskich gardeł w ruchu kolejowym, europejskie standardy na polskiej kolei.

więcej na temat realizowanego Projektu na: http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/ECM Group Polska S.A. pomaga dzieciom

Spółka ECM Group Polska realizując kolejną akcję „Podarujmy Dzieciom Święta” wsparła program Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Fundacja  zorganizowała spotkania świąteczno-noworoczne dla dzieci i ich rodzin z Białorusi. Na wspomnienie polskich tradycji, śpiewane kolęd z Mikołajem przyjechało do Polski do Białegostoku 260 dzieci.
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser