Wybierz język

Podpisanie umowy w ramach projektu Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

W dniu 23.06 br. podpisana została umowa pomiędzy Miejskim Zakładem Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w imieniu którego działa Gmina Sosnowiec a ECM Group Polska na usługi: Inżynier Kontraktu dla Projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.


Przedmiotem niniejszego postępowania jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym kontraktami na roboty budowlane w Projekcie (kontrakt 01 i 02) oraz nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów na roboty budowlane ( kontrakt 01 i 02 ) wg. warunków kontraktowych FIDIC „żółta ksiązka”.

(a) Kontrakt 01 – budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

Celem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie techniki przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do nowych wymagań prawnych zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie w założeniach swych przewiduje recykling i odzysk odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz znaczące zmniejszenie wolumenu odpadów kierowanych na składowisko. Warunkiem koniecznym do efektywnego działania w tym zakresie jest uzyskanie pozytywnych efektów we wdrażaniu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Sosnowca.


Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje realizację następujących głównych obiektów technologicznych z pełną infrastrukturą techniczną im przynależną.
1. Sortowni odpadów surowcowych,
2. Linii demontażu odpadów wielkogabarytowych,
3. Magazynu odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych),
4. Kompostowni odpadów organicznych pospożywczych (biodegradowalnych),
5. Kompostowni odpadów zielonych,
6. Placu czasowego magazynowania odpadów budowlanych,
7. Budowy kwater do składowania odpadów zawierających azbest.

(b) Kontrakt 02 - Budowa składowiska odpadów kwatera II etap II z uwagi na wyczerpywanie się chłonności istniejącego składowiska przewiduje się na terenie B budowę nowej niecki składowiska odpadów: kwatera II etap II.

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje realizację następujących głównych obiektów technologicznych z pełną infrastrukturą techniczną im przynależną:
1. Niecki składowiska odpadów poprocesowych (obojętnych i innych niż niebezpieczne),
2.Drenażu wód czystych (podfoliowego) i drenażu głębokiego,
3. Drenażu odcieków z pompownią pośrednią odcieków.

na zdjęciu od prawej: Aleksander Dżoga - Prezes Zarządu ECM Group Polska, Ryszard Łukawski - Zastępca Prezydenta Miasta jako Pełnomocnik Gminy ds. Realizacji Projektu (MAO), Henryk Mantura - Prezes Zarządu MZSO Sp. z o.o. Sosnowiec

Podpisanie umowy - gospodarka ściekowa w Krzeszowicach

Dnia 17.03.2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. a ECM Group Polska Sp. z o.o. na Usługi Inżyniera dla Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”.

Celem podpisanej umowy jest prowadzenie nadzoru nad Kontraktami na Roboty, które będą prowadzone zgodnie z :

- Prawem budowlanym,
- umową opracowaną na podstawie „Warunków kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” – wydanie angielsko-polskie 2004 r. (tłumaczenie 1, wydanie 1999, wersja SIDIR) – nazywane dalej FIDIC czerwona książka do daty określonej w Umowie jako termin jej wykonania, Umową o dofinansowanie Projektu
i przyjętymi standardami jakości.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser