Wybierz język

ECM Group będzie nadzorować modernizację Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz Knurów-Szczygłowice

W dniu 28 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy spółką Jastrzębskie Zakłady Remontowe, reprezentowaną przez: Rafała Rychtera – Prezesa Zarządu, Tatianę Hajduczek – Z-cę Prezesa a spółką ECM Group Polska S.A. reprezentowaną przez Aleksandra Dżogę - Prezesa Zarządu. 


Inżynier Kontraktu będzie prowadzić kompleksowy nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego w zakresie rozbudowy i modernizacji Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) w KWK „Budryk” oraz KWK „Knurów-Szczygłowice” działając w interesie Zamawiającego oraz użytkowania obiektów Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przy uwzględnieniu realizacji Inwestycji zgodnie z przyjętymi harmonogramami poszczególnych zadań i ich etapów, realizacji Inwestycji zgodnie z budżetem, zabezpieczenia realizacji przez JSW zadań produkcyjnych w zakresie wzbogacania urobku węgla w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Zadania wchodzące w skład Inwestycji to:

Modernizacja ZPMW w Ruchu Szczygłowice - modernizacja  II  systemu  wzbogacania  miałów, modernizacja  ciągu  transportu  flotokoncentratu, modernizacja  węzła  odwadniania  odpadów  flotacyjnych, pozostałe zadania modernizacyjne ZPMW (Ruch Szczygłowice);

Modernizacja ZPMW w Ruchu Knurów - modernizacja stacji odwadniania odpadów flotacyjnych ZPMW, modernizacja  ZPMW  Ruchu  Knurów  w  celu  zwiększenia  produkcji  węgla koksującego, modernizacja   2 szt.  podnośników odwadniających   (B-800  na B-1000), zabudowa zagęszczacza lamelowego wraz z pompownią w ZPMW, pozostałe zadania modernizacyjne;

Modernizacja ZPMW w KWK Budryk - przebudowa   stacji   przygotowania   węgla, przebudowa zbiorników węgla surowego, rozbudowa   i   modernizacja   urządzeń   obiektu   kompleksowego,   pompowni i zwałów ZPMW, wykonanie  dokumentacji  projektowej, modernizacja pompowni, modernizacja stacji przesypowej, modernizacja  urządzeń  zbiornika  szybkiego  załadunku. 


Podpisaliśmy umowę z PKP PLK S.A.

Dnia 16 lutego 2017 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a spółką ECM Group Polska w imieniu Aleksandra Dżogi - Prezesa Zarządu reprezentowaną przez Joanną Jurczyk – Dyrektora ds. Kontraktów Kolejowych.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania w ramach Projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją.  

ZAKRES PROJEKTU: Projekt obejmuje rehabilitację (przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych) linii kolejowej nr 68 odcinek Lublin – Stalowa Wola Rozwadów od km -0,339 do km 104,043, to jest na długości 104,382 km, oraz linii kolejowej nr 565, na odcinku Charzewice – Rozwadów Towarowy od km 0,000 do km 0,955, to jest na długości 0,955 km. 
W ramach inwestycji przewiduje się również elektryfikację linii nr 68 i 565:
  • Linia 68 - budowa nowej sieci trakcyjnej od km 8,732 do km 101,514, modernizacja sieci trakcyjnej na odcinku od km 1,627 do km 8,732, 
  • Linia 565 - budowa nowej sieci trakcyjnej. 
Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi 105,337 km.
W ramach projektu planuje się m.in. remont/przebudowę:
  • 2 wiaduktów kolejowych, 
  • 3 wiaduktów drogowych,
  • 6 stacji i 13 przystanków - przystosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 568 995 978,74 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 462 598 356,48 PLN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017 – 2020
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z INWESTYCJI: 
  • zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży,
  • zwiększenie konkurencyjności kolei, zarówno w przejazdach pasażerskich, jak i towarowych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,
  • zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu kolejowego na środowisko,
  • eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Podpisaliśmy umowę na budowę budynku Archiwum Narodowego w Krakowie

Umowa na Inwestora Zastępczego została podpisana 10 stycznia 2017 roku pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Archiwum Narodowym w Krakowie a ECM GROUP Polska S.A. reprezentowaną przez Dyrektora ds. realizacji kontraktów – Wojciecha Całkę na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Prezesa Zarządu - Aleksandra Dżogę.


Celem Inwestycji jest budowa budynku Archiwum Narodowego na działce nr 219/15 obręb 8 Śródmieście w Krakowie wraz wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (przyłącza energii elektrycznej, wody, kanalizacji ogólnospławnej, centralnego ogrzewania, teletechniki), instalacjami wewnętrznymi, wbudowaną stacją transformatorową, naziemnymi miejscami postojowymi oraz dodatkowo z infrastrukturą techniczną (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ogólnospławnej ze zbiornikiem retencyjnym, oraz przebudową i uporządkowaniem istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją) na działkach nr 219/11, 219/13, 219/15 i 219/16 obręb 8 Śródmieście wraz z przebudową istniejącej drogi dojazdowej oraz z przebudową zjazdu z ul. Rakowickiej, działka nr 320, poprzez działki drogowe nr 219/5, 219/16 na działkę nr 219/15 obręb 8 Śródmieście.


Będziemy nadzorować prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Umowa na Nadzór Inżyniera w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki” (linia nr 447) zawarta została dnia 8 grudnia 2016 roku, pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A.

Efektem zadania inwestycyjnego na 22-kilometrowej linii 447, nad którym Spółka ECM Group Polska będzie świadczyła usługi Inżyniera Kontraktu, będzie większa niezawodność przejazdu, lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach oraz możliwość szybszej jazdy pociągów. Po zakończeniu prac wzrośnie prędkość pociągów pasażerskich z 90 km/h do 120 km/h. Na przystankach: Warszawa Ursus, Pruszków, Piastów, Brwinów, Milanówek oraz Warszawa Włochy perony będą przebudowane i wyposażone w wygodne estetyczne wiaty, ławki, nowe oświetlenie i oznakowanie, a także urządzenia informacji pasażerskiej. Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Polskie Linie Kolejowe wybudują także nowy przystanek osobowy w Parzniewie, dzięki czemu do linii zyskają dostęp mieszkańcy kolejnych miejscowości. 

Inwestycja obejmie również modernizację 3 mostów i 4 wiaduktów kolejowych, budowę 2 i modernizację 5 przejść pod torami, budowę tunelu drogowego (stacja Pruszków), a także budowę nowego budynku nastawni na stacji Warszawa Włochy. Sprawny i niezawodny przejazd oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zapewni przebudowa/modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych.


ECM Group będzie pełnić nadzór na Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie

W dniu 26.10.2016 roku w Warszawie zawarta została umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera obejmującej nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Realizacja zaleceń Komisji Odbioru – roboty budowlane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie, ul. Domaniewska 23”.

Przedmiotem umowy jest nadzór robót budowlanych nad wykonaniem części I – remont komór WFK nr 1 i nr 2 oraz budynku operacyjnego przy WKF, jak również części II - remont budynku krat.Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser