Wybierz język

Umowa na Inżyniera Kontraktu dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisana

24 czerwca 2013 roku w Żywcu podpisana została umowa pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w siedzibą w Żywcu, reprezentowanym przez:  Janusza Michałka – Przewodniczącego Zarządu i Piotra Tyrlika – Zastępcę Przewodniczącego Zarządu a spółką ECM Group Polska w imieniu Aleksandra Dżogi - Prezesa Zarządu reprezentowaną przez Andrzeja Matusiaka – Pełnomocnika.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, udział po stronie Zamawiającego w pracach komisji negocjacyjnej, pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych wykonywanych.Umowa na nadzór przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie została podpisana

W dniu 18 czerwca 2013 roku w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez: Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego a spółką ECM Group Polska reprezentowaną przez Aleksandra Dżogę – Prezesa Zarządu. 

W ramach umowy spółka ECM Group Polska, jako Inżynier Kontraktu zobowiązała się do świadczenia usługi „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –województwo lubelskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Usługi Inżyniera Kontraktu mają zapewnić prawidłową realizację części inwestycyjnej Projektu, obejmującej realizację pasywnej części sieci szerokopasmowej oraz dostawę urządzeń aktywnych dla tej sieci, w tym prawidłową realizację zobowiązań wykonawców wynikających z zawartych umów w sprawie zamówień publicznych w powyższym zakresie (zwane dalej „Kontraktami”), a także doprowadzić do zgodnego z prawem wyboru Operatora Infrastruktury, którego zadaniem będzie zarządzanie i eksploatacja sieci SSPW w województwie lubelskim.


Zawarliśmy umowę z Miastem Gliwice na budowę sieci szerokopasmowej

W dniu 18.06.2013 roku w Gliwicach podpisaliśmy umowę pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa: Grzegorz Nitkiewicz – Prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., a spółką ECM Group Polska w imieniu Prezesa Zarządu Aleksandra Dżogi reprezentowaną przez Wojciecha Całkę – Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów.

Przedmiotem projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot” jest budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na terenie 14 gmin województwa śląskiego. W wyniku realizacji projektu powstaną m.in. usługi dla administracji publicznej wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców

Budowana sieć będzie miała charakter zamknięty - budowa na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. W ramach inwestycji uruchomione zostaną PIAPy (109 szt.) oraz Centra Zarządzania Siecią. W przyjętej koncepcji zakłada się budowę 36 stacji bazowych. Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej odbywać się będzie w technologii Wimax jako lokalizacje hot-spot.

Planowana infrastruktura umożliwi doprowadzenie szerokopasmowego łącza do 455 punktów dostępowych oraz umożliwi łatwą, szybką i stosunkowo tanią rozbudowę planowanej infrastruktury w przyszłości. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest niedostatek nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej stanowiący barierę pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie.

Rozwiązania i technologie stosowane w projekcie mają wszystkie znamiona innowacyjności. Społecznymi efektami jakie powstaną w wyniku realizacji projektu będą między innymi: aktywizacja społeczności lokalnych, podniesienie poziomu edukacji, zrównanie szans w dostępie do informacji, usprawnienie lokalnego samorządu.Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser