Wybierz język

Ruszył nadzór na budowę hali sportowej w Mielcu

Dnia 5 września 2017 r. w Mielcu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  a spółką ECM Group Polska S.A. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu przy ul. Solskiego 1.

Nowy obiekt, który powstanie na miejscu popularnej „hangar areny” będzie się składał z hali sportowej o powierzchni zabudowy ponad 10 tys. mi części basenowej o powierzchni lustra wody blisko 1000 m2 .


W nowej hali główna sala do gier zespołowych będzie miała widownię na około 3600 miejsc siedzących z możliwością przejścia widzów wokół boiska na poziomie trybun. Obiekt ma spełniać wymogi między innymi do organizacji rozgrywek o randze międzynarodowej dla takich dyscyplin jak piłka siatkowa i piłka ręczna.


Oprócz sali głównej zaplanowano dużą salę treningową o powierzchni 1200 m3 i wymiarach 44×22 metry oraz salę rozgrzewkową o powierzchni ok.156 m2. Do sali głównej i do sal treningowych przypisane będą po 4 szatnie. Część hali będzie wykorzystywana do lekkoatletycznych zajęć treningowych.


W nowym obiekcie znajdą się też: sala do gry w squasha, ścianka do wspinaczki, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej, pomieszczenia usługowo-gastronomiczne, sklepik klubowy, gabinet lekarski, pokoje dla trenerów, szatnie sędziów oraz inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Integralną częścią tej inwestycji będzie budowa basenu, z dziesięcioma torami do pływania i  nowoczesną infrastrukturą.


Prace obejmą także przebudowę trzech zjazdów z dróg publicznych, budowę dróg wewnętrznych z miejscami postojowymi, chodnikami, placami utwardzonymi, murami oporowymi, ogrodzeniami, małą architekturą i systemami elektroakustycznymi. Rozbiórkę czekają pozostałe stare budynki – warsztatowy, kotłownia i budynki magazynowe. W zakres inwestycji wchodzi także dostawa oraz montaż urządzeń i wyposażenia estrady, a także zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu.

Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 31 grudnia 2019 r.Nadzorujemy odcinek A6 Szczecin Dąbie - Rzęśnica

Dnia 6 września 2017r. w Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a spółką ECM Group Polska S.A. 

Przedmiotowa umowa polegać będzie na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniu Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ - w. Rzęśnica / bez węzła/ -Odcinek w. Kijewo /bez węzła/ - Dąbie – Rzęśnica / bez węzła/”. 

Zakres robót obejmuje przebudowę około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica”-Węzeł „Kijewo” wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.


Zadanie polega na budowie w/w odcinka wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zasadniczych robót budowlanych na odcinku szlakowym w szczególności: rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni betonowej i fragmentów nawierzchni bitumicznej, likwidację parkingu i zjazdów, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, w tym m.in.: przebudowę kolizji
urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, wycinkę i nasadzenia zieleni, budowę przepustów, budowę systemu odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych, studni chłonnych, zbiorników, urządzeń podczyszczających), budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery, ogrodzenie drogi, zjazdy bramowe p.poż), wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów, wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zrealizowania inwestycji, uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie następujących robót budowlanych związanych z budową obiektu ekologicznego w km 86+600: budowa wiaduktu ekologicznego nad drogą i przepustów nad rowami, wykonanie ciągów naprowadzających i stref wejścia odpowiednio zagospodarowanych i wygrodzonych, budowę osłon przeciwolśnieniowych.


Nadzorujemy rewitalizację linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek-Runowo Pomorskie zawarta została w dniu 17 lipca 2017r. w Szczecinie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a ECM GROUP Polska S.A.

Dzięki inwestycji przywrócony zostanie ruch dwutorowy na ok. 30 km odcinku Szczecinek – Łubowo. Zwiększy to przepustowość linii, a tym samym umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów. Projekt obejmuje wymianę 51 km toru. Przewidziano rewitalizację 33 obiektów inżynieryjnych. Po zakończeniu prac składy pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, czyli nawet o 40 km/h szybciej niż obecnie. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem oraz prace na 54 przejazdach kolejowo – drogowych wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 134 mln zł

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2016-2020Umowa na świadczenie usługi na Budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz podpisana

W dniu 6 czerwca 2017 roku w Krakowie zawarta została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74 a spółką ECM Group Polska  na świadczenie usługi Nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Usługa będzie realizowana dla każdego Kontraktu w 3 Etapach:

Etap I - Opracowanie OPZ na wybór Projektanta w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Etap II - Wsparcie Zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wybór Projektanta w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

Etap III - Wsparcie Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji, polegające na weryfikacji i rekomendacji optymalnych rozwiązań proponowanych przez Projektanta. 


Spółka ECM Group Polska podpisała umowę z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

Dnia 1 czerwca 2017 roku w Świerżach Górnych podpisana została umowa pomiędzy ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. a spółką ECM Group Polska na świadczenie usługi Inżyniera Umowy podczas realizacji projektu inwestycyjnego „Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP-1650 bloków 9 i 10 w ramach projektu inwestycyjnego I9030N0011”. 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Inżyniera Umowy kompleksowych Usług polegających na pełnieniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego funkcji Inżyniera Umowy przy realizacji (przez odrębny podmiot – Generalnego Realizatora) Inwestycji pod nazwą Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. tj. zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż, uruchomienie przekazanie do eksploatacji kompletnej Instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) dla kotłów AP-1650 bloków nr 9 i 10, na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. i innymi wymaganymi przeróbkami istniejących układów technologicznych na terenie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., w tym polegających na doradzaniu Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, technicznych, prawnych i ekonomicznych związanych z Inwestycją. 


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser