Wybierz język

„Podłęże – Piekiełko” rozpoczęcie III etapu prac

Dnia 7 stycznia 2018r. rozpoczął się dla ECM Group Polska S.A. etap III nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz polegający na wsparciu Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji, weryfikacji i rekomendacji optymalnych rozwiązań proponowanych przez Projektanta. 

Wynikową rozpoczęcia tego etapu jest podpisanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  umowy za 180 mln zł netto na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.


Wykonawca dokumentacji, dostarczy PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. opracowania,  niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych, m.in.: koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane i wykonawcze, decyzje administracyjne. Przygotuje  również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Kolejne etapy inwestycji odnoszą się do modernizacji linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną .


Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest największą w historii polskiej kolei pod względem zakresu. Nowa trasa będzie wymagała m.in. budowy 58 km nowych linii kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, ponad 30 wiaduktów. Zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa istniejąca linia między Chabówką a Nowym Sączem.– powiedział Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 Ostatecznym efektem przedsięwzięcia będzie zapewnienie lepszych połączeń regionów południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami, poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu.Nowa linia zapewni sprawniejsze podróże, wygodniejsze i szybsze dojazdy koleją do miejscowości turystycznych. Zwiększy się ranga przemysłowo-gospodarcza Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Podhala. Mieszkańcy miejscowości wzdłuż nowej linii zyskają dostęp do wygodnej komunikacji. Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 h.


Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej), będzie stanowić fragment korytarza AGTC C30/1 oraz nowoprojektowanego kolejowego korytarza transportu towarowego RFC11 „Amber”.

Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27. Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych. 
Nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 został podjęty

Podpisana został umowa w dniu 17.10.2017r. na nadzór inwestorski rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 682 pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a  spółką ECM Group Polska.

Przedmiotem umowy jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 2+750,00 do km 16+815,0 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego. Łącznie długość odcinka wynosi około 14 km.
Budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku rozpoczęta

W dniu 25 września 2017r. została podpisana umowa na Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe" pomiędzy Zakładem Utylizacyjny Sp. z o.o. a ECM Group Polska S.A. 

W ramach projektu zaplanowana została m.in. budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańska spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) z budową i montażem poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych. Zasadniczym celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowej kompostowni komorowej dla frakcji „mokrej” („bio”) o przepustowości 40.000 Mg/rok, zmniejszenie obciążenia istniejącej kompostowni (ob. nr 401) oraz budowa hal obróbki wraz z infrastrukturą (wentylacja) dla procesów dojrzewania kompostu otrzymanego z frakcji „mokrej” w celu hermetyzacji nowej instalacji. 

Nadzorujemy prace na linii kolejowej nr 216

Dnia 21 września 2017 r. w Gdańsku zawarta została umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn”. 

W ramach Projektu przebudowanych zostanie łącznie 13 peronów m.in. na stacjach i przystankach: Waplewo, Nidzica, Olsztynek i Gągławki. Poza czterema zmodernizowanymi stacjami, w Olsztynie zaplanowane zostały dwa nowe przystanki: Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście (nazwa robocza). Oba zwiększą możliwości kolei regionalnej. Zainstalowane zostaną na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom będą wygodnie korzystać z dostępu do pociągów. Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe.  

Projekt przewiduje także modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 km/h, co skróci podróż o około 16 minut. 

„Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość umowy 267,6 mln zł. Prace będą prowadzone w formule „projektuj i buduj” w latach 2017-2019. Umowa na nadzór nad pracami na linii kolejowej na odcinku Szczytno – Ełk podpisana

Umowa na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” zawarta została w dniu 21 czerwca 2017 roku w Gdańsku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a spółką ECM Group Polska. 

W ramach projektu zaplanowana została całościowa wymiana nawierzchni torowej na całej długości odcinka. Przebudowane zostaną i wymienione 24 rozjazdy. Wykonawca robót odtworzy, wraz z budową srk, mijanki w Spychowie i Drygałach.

Przebudowie poddanych zostanie 186 obiektów inżynieryjnych. Na wszystkich stacjach i przystankach osobowych przebudowane zostaną perony, które zyskają wysokość 0,76 m (z wyjątkiem peronu na stacji Szczytno który będzie miał wysokość 0,55 m) wraz z wyposażeniem w obiekty małej architektury (wiaty, ławki, gabloty informacyjne itp.). Przewidziana jest również likwidacja przystanku.Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Stare i przestarzałe wersje przeglądarek posiadają błędy w zabezpieczeniach oraz nie przestrzegają obecnych standartów tworzenia aplikacji sieciowych. Uaktualnij swoją przeglądarkę i wesprzyj mniędzynarodowe działania ku eliminacji ich przestarzałych wersji.

Your browser is outdated!

Old and outdated browser versions have security issues and don't follow the new web development standards. Update your browser enforces the international movement to eliminate the obsolete browser versions.
Update Your Browser